Statistické metody v ekonomii

Zkratka předmětu KMI/KSTAE
Název předmětu Statistické metody v ekonomii
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KSTAE
Název Statistické metody v ekonomii
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KMI/STATE
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz má dva hlavní cíle. První spočívá v seznámení studentů s vybranými statistickými metodami, které jsou aplikovatelné při zpracování ekonomických dat. Příkladem může být regresní analýza, vícenásobná regresní analýza, analýza kategoriálních dat, shluková analýza a logistická regrese, vybrané klasifikační metody, posouzení normality. Zároveň bude představena terminologie související s těmito metodami. Druhým cílem je seznámit posluchače s programovacím prostředím R.

Požadavky na studenta

Požadavky ke zkoušce:
Ověření nabytých znalostí bude realizováno prostřednictvím 2 testů. Jednoho zápočtového a jednoho zkouškového testu (oba písemné).

Obsah

Témata přednášek:

1 - úvod do kurzu, zdroje ekonomických dat, statistický software pro analýzu dat;
2 - některé aspekty induktivních statistických metod;
3 - programovací prostředí R, import dat do R;
4 - dvoufaktorová analýza rozptylu, jak provést takovou analýzu v programovacím prostředí R;
5 - neparametrické testy;
6 - testy normality a jak je provést v R;
7 - úvod do analýzy kategoriálních dat;
8- vizualizace kategoriálních dat;
9 - úvod do vícerozměrné analýzy dat, maticová algebra, vícerozměrný t-test;
10 - pojem vzdálenosti; hierarchická shluková analýza;
11 - problematika regresní analýzy, metodologie regresní analýzy;
12 - vybrané klasifikační metody;
13 - logistická regrese;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Prerekvizity: Teorie pravděpodobnosti a statistika 2/Theory of Probability and Statistics 2

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům pokročilých statistických metod. Jsou schopni využívat programovací prostředí R.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
  • Přednášející: Mgr. Michal Houda, Ph.D., doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D., doc. Ing. Michael Rost, Ph.D.
Literatura
  • Meloun,M. Statistická analýza vícerozměrných dat v příkladech. Academia: Praha, 2017.
  • Hindls, R. a kol. Statistika v ekonomii. Praha: Professional Publishing, 2018. ISBN 978-80-88260-09.
  • De Vries, Andrie; Meys, Joris. R for dummies. 2nd edition. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc., 2015. ISBN 978-1-119-05580-8.
  • Crawley, Michael J. The R book. 2nd ed. Hoboken : Wiley, 2013. ISBN 978-0-470-97392-9.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Práce s multimediálními zdroji (texty, internet, IT technologie)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF