Statistické modelování a analýza č. řad

Zkratka předmětu KMI/KSMAC
Název předmětu Statistické modelování a analýza č. řad
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KSMAC
Název Statistické modelování a analýza časových řad
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/SMAC
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem je seznámit posluchače se základy práce s reálnými časovými řadami ukazatelů české ekonomiky. Probírá se zejména klasický model ekonomické časové řady (modely trendů, sezónnosti a cyklů ekonomických ukazatelů a jejich využití pro extrapolaci), sezónní a krátkodobé předpovědi. Na uživatelské úrovni bude popsána též Boxova - Jenkinsova metodologie.

Požadavky na studenta

Pro dálkové studium požadavky na zápočet: včasné odevzdání správně vyřešených zadaných úloh v systému Moodle.

Zkouška: Zkouška je písemná a ústní. Z písemné části musí student získat alespoň 50% bodů pro postup k ústní zkoušce. Ústní zkoušku student nesloží, pokud neodpoví správně ani na jednu ze tří položených otázek

Obsah

Témata přednášek:
1. Obsah a cíle kurzu. Úvod do problematiky časových řad.
2. Korelace - korelační pole, korelační koeficienty.
3. Úvod do lineární regrese - model, metoda nejmenších čtverců, konstrukce odhadů a předpovědí.
4. Lineární regrese - různé typy závislostí, volba vhodné regresní funkce.
5. Pokračování lineární regrese - koeficient determinace, normální model, předpoklady a aplikace.
6. Časové řady - úvod, cíl analýzy časových řad, měření chyb modelu.
7. Dekompozice časových řad - subjektivní a objektivní metody, typy závislostí, testy na trend.
8. Sezónnost v časových řadách - testy, jednoduché přístupy k sezónnosti, model konstantní sezónnosti s nevýznamným trendem, model konstantní sezónnosti s významným trendem, regresní přístup.
9. Periodicita v časových řadách - spektrální přístup, periodogram, testy periodicity.
10. Adaptivní přístupy v časových řadách, využití klouzavých průměrů.
11. Exponenciální vyrovnávání časových řad.
12. Testy náhodnosti. Autokorelace v časových řadách, pojem stacionarity.
13. Autokorelační vlastnosti časových řad, AR a MA modely.
14. Základní principy Boxovy-Jenkinsovy metodologie.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Ekvivalence: SMAC, YSMAC


Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům regresní analýzy a analýzy časových řad. Rovněž umí využívat software při analýze dat.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D.
 • Přednášející: Mgr. Michal Houda, Ph.D., doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D., doc. Ing. Michael Rost, Ph.D.
 • Cvičící: doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D., doc. Ing. Michael Rost, Ph.D.
Literatura
 • Klufová, R. a kol. Modelování regionálních procesů. Praha, 2012.
 • DRAPER, N., SMITH, H. Applied Regression analysis, Wiley and Sons. New York, 1981.
 • Hyndman, Rob J., Athanasopoulos, G. Forecasting: Principles and Practice. OTexts: Melbourne, Australia, 2018. ISBN 978-0-9875071-1-2.
 • Wooldridge, J.M. Introductory econometrics: a modern approach. Boston: Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1-305-27010-7.
 • Cipra, T. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress, 2014. ISBN 978-80-86929-93-4.
 • Cipra, T. Finanční ekonometrie. Ekopress, 2008. ISBN 978-80-86929-43-9.
 • MONTGOMERY, Douglas C.; JENNINGS, Cheryl L.; KULAHCI, Murat. Introduction to time series analysis and forecasting. John Wiley & Son, 2015.
 • Arlt, J. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-539-4.
 • Čermáková, A. Statistika II. Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 1998. ISBN 80-7040-270-9.
 • Čermáková, A. Statistika II - cvičení. Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2000. ISBN 80-7040-457-4.
 • Hindls, R., Artlová, M. a kol. Statistika v ekonomii. Praha: Professional Publishing, 2018. ISBN 978-80-88260-09-7.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF