Programování v jazyce Java

Zkratka předmětu KMI/KPGJA
Název předmětu Programování v jazyce Java
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KPGJA
Název Programování v jazyce Java
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/PGJA
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem je naučit posluchače základům objektového programování v jazyce Java a základním programátorským návykům nutným pro absolvování navazujících kurzů.
Obsahem předmětu je zvládnutí základů moderního objektového a událostmi řízeného programovacího jazyku Java. Student zvládne absolvováním kurzu kromě nezbytných pojmů a syntaxe daného jazyka také analýzu, návrh a implementaci základních datových struktur a algoritmů. Pozná a prakticky zvládne základní principy událostmi řízeného programování (interaktivních programů) a to jak na příkladu uživatelských rozhraní, tak na příkladu komunikace jednoduchých komponent (objektů). Vlastnosti, objekty a metody jazyka jsou demonstrovány na jednotlivých příkladech, studenti jsou vedeni k tomu, aby již od počátku sestavovali vlastní programy.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Průběžná práce během semestru (testy, domácí úkoly)
Závěrečná semestrální práce (řešení jednoduchého problému)
Závěrečný test

Obsah

Přednášky:
1. Základní seznámení s objekty;
2. Primitivní a referenční datové typy;
3. Ladění programů;
4. Datové struktury (kolekce, mapy a pole);
5. Statické proměnné a metody;
6. Výjimky;
7. Dědičnost a rozhraní;
8. Informatika a aplikovaná informatika;
9. Informační technologie;
10. Komunikační technologie a Internet;
11. Integrace podnikových aplikací;
12. Přehled programovacích jazyků;

Cvičení:
1. Seznámení s vývojovým prostředím;
2. Třídy a instance -- základní seznámení;
3. Volání metod, datové atributy;
4. Použití if v metodách;
5. Datové struktury;
6. Výčtové typy, statické metody a proměnné;
7. Seznámení s rozsáhlejším projektem, úpravy cizího kódu;
8. Návrh vlastní třídy a její začlenění do projektu;
9. Další návrhy na rozšíření projektu, vytváření jar archivů;
10. Statické kontejnery;
11. Výjimky, dědičnost;
12. Dědičnost a polymorfismu;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti získají základní znalosti objektového programování, a to v jazyce Java. Součástí přednášek jsou i témata, která poskytnou studentům obecný úvod do dalších oblastí informatiky. Získají poznatky, na základě nichž jsou schopni rozvíjet svoje znalosti programování.

Garanti a vyučující
  • Garanti: RNDr. Josef Milota
  • Přednášející: RNDr. Josef Milota, Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: RNDr. Josef Milota, Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • BARKER, P. Java Methods for Financial Engineering: Applications in Finance and Investment. London: Springer-Verlag, 2007.
  • Pecinovský, R. Myslíme objektově v jazyku Java 5.0. Grada Publishing, 2004.
  • Barnes, D. J., Kollig, M. Objects First with Java, A practical Introduction using BlueJ. Prentice Hall / Pearson Education, 2006.
  • KATHY SIERRA, B. B. Head First Java. 2005.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF