Operační výzkum

Zkratka předmětu KMI/KOA
Název předmětu Operační výzkum
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KOA
Název Operační analýza
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KMI/OA
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je naučit studenty formulovat vybrané problémy z oblasti řízení ekonomických procesů pomocí jednoduchých matematických modelů. A řešit tyto modely s využitím speciálních matematických metod (lineární programování, síťová analýza, ...) a za podpory vhodného softwaru.

Požadavky na studenta

Požadavky na udělení zápočtu
Včasné odevzdání kompletně vypracovaných domácích úkolů (termíny odevzdání budou oznámeny na první konzultaci a nastaveny v Moodle). Po termínu odevzdání vyučující zkontroluje, zda je úkol kompletní a v Moodle potvrdí splnění/nesplnění úkolu.

Zkouška
Písemná a ústní. Podmínkou pro postup k ústní zkoušce je získání alespoň 50 % bodů ze zkouškového testu. Ústní část zkoušky prověřuje pochopení probírané problematiky.
Ústní zkoušku student nesloží, pokud neodpoví ani na jednu ze tří položených otázek.

Obsah

1. Úvod do předmětu. Základní terminologie. Sestavování matematických modelů úloh lineárního programování - formulace různých typ úloh.
2. Grafické řešení úloh lineárního programování se dvěma neznámými, vč. podmínek procházejících počátkem. Různé možné výsledky v závislosti na typu množiny přípustných řešení.
3. Základní myšlenka simplexové metody, software pro řešení úloh lineárního programování.
4. Rozbor výsledné simplexové tabulky a detailní postoptimalizační analýza.
5. Vícekriteriální hodnocení variant (VHV): základní pojmy, příprava dat.
6. Metody nalezení vah kritérií.
7. Volby kompromisního řešení s využitím různých metod vícekriteriálního hodnocení variant. Využití SW pro VHV.
8. Analýza obalu dat: hodnocení efektivity produkčních jednotek, grafické řešení jednoduchých modelů.
9. Řešení úloh analýzy obalu dat s využitím metod lineárního programování.
10. Postoptimalizační analýza v úlohách analýzy obalu dat.
11. Síťová a projektová analýza: zobrazení problému s využitím grafu či tabulky.
12. Stanovení kritické cesty v deterministických projektech metodou CPM. Kritická cesta, rezervy.
13. Stochastické projekty. Metoda PERT a předpoklady pro její použití, pravděpodobnostní výpočty ve stochastických projektech.
14. Časově-nákladová a časově-zdrojová analýza. Optimalizace délky projektu z hlediska nákladů, včetně SW.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Ekvivalence: Operations Research OAA, Operační výzkum OA

Získané způsobilosti

Studenti se naučí sestavovat modely některých typů optimalizačních úloh z praxe, dále pomocí matematických metod navrhnout vhodné řešení těchto problémů a úlohy vyřešit s využitím vhodného software.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D., Ing. Jana Friebelová, Ph.D., Mgr. Michal Houda, Ph.D., doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D.
 • Cvičící: doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D.
Literatura
 • FRIEBELOVÁ, J. Operační analýza. EF JU, České Budějovice, 2009. ISBN 978-80-7394-193-2.
 • FRIEBELOVÁ, J., KLICNAROVÁ, J. Rozhodovací modely pro ekonomy. EF JU, České Budějovice, 2007.
 • Dlouhý, M. a kol. Analýza obalu dat. Praha: Professional Publishing, 2019. ISBN 978-80-88260-12-7.
 • HILLIER F. S., LIEBERMAN G. J. Introduction to Operations Research. New York: McGraw-Hill, 2000, 2005, 2010 (kapitoly 1-6 a 9-10).
 • kol. Matematické modelování. Praha: Professional Publishing, 2012.
 • kol. Materiály v Moodle.
 • Tzeng, G. H., & Huang, J. J. Multiple attribute decision making: methods and applications. CRC press., 2011.
 • Jablonský, Josef. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Praha, 2007.
 • Leitmanová Faltová, I., Klufová, R., Freibelová, J., Klicnarová, J. Regionální rozvoj - přístupy a nástroje. 2012. ISBN 978-80-87197-58-5.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF