Metody zpracování informací II

Zkratka předmětu KMI/KMZI2
Název předmětu Metody zpracování informací II
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KMZI2
Název Metody zpracování informací II
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KMI/MZI2
Vyloučené předměty
Podmiňující KMI/CMZI1, KMI/KIMM, KMI/KMZI, KMI/KMZI1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz je pokročilým pokračováním kurzu MZI. Je zaměřen na praktické využití informačních technologií s akcentem na přípravu diplomové práce a její obhajobu (prezentaci). Student pracuje v e-learningovém prostředí, kde řeší komplexnější úkoly - některé z nich vyžadují týmovou práci.

Požadavky na studenta

Vypracování cca 8 dílčích úkolů v e-learningovém prostředí.
Závěrečné vystoupení.

Obsah

1 - Bibliografické citace, citace pramenů v textu, norma ISO 690;
2 - Bibliografické databáze - pokročilé vyhledávání, CD-ROM servery;
3 - The Web of Science;
4 - Vyhodnocení a třídění informací: osobní bibliografická databáze;
5 - Pokročilé zpracování multimediálních materiálů (digitální fotografie, pořízení a zpracování videa a zvuku);
6 - Validita informace, plagiátorství;
7 - Specifika odborného textu;
8 - Nácvik psaní anotace odborného textu;
9 - Metody prezentace dat, vizualizace;
10 - Zásady pro zpracování diplomové práce;
11 - Specifika ústní prezentace;
12 - Příprava ústní prezentace, týmová prezentace;
13 - Tvorba posteru;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Ovládá praktické dovednosti z oblasti práce s informacemi: citační norma ISO 690, citace internetových zdrojů, bibliografické databáze daného studijního oboru, pokročilé úpravy grafických, audio- a video materiálů, tvorba odborného textu, zásady ústní prezentace.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Mgr. Radim Remeš
 • Přednášející: RNDr. Josef Milota, Mgr. Radim Remeš
Literatura
 • PECK, A. Beginning GIMP: From Novice to Professional. Apress, 2006.
 • SEYLER, D.W.:. Doing Research (The Complete Research Paper Guide). New York : McGraw Hill, 1993.
 • MOHIDEEN, H.:. Essential Communication Skills: The Complete Guide to Written and Oral Skills. Pelanduk Publications, 1997.
 • Vaish, D., Yamanoor, S., Yamanoor, S., Fernandes, S. L., Cox, T. (2019). Getting Started with Python for the Internet of Things. Birmingham, UK: Packt.
 • ČMEJRKOVÁ, S. a kol.:. Jak napsat odborný text. Praha : Leda, 1999.
 • Hagan, E., Culkin, J. (2017). Learn Electronics with Arduino. San Francisco, CA: Maker Media.
 • Hoffman, J. (2018). Mastering Arduino. Birmingham, UK: Packt.
 • WEYHMEIER, D.:. Summary Writing. Wisc-Online, 2003.
 • Williams, R. (2017). The Non-Designer s Presentation Book: Principles for effective presentation design. San Francisco, CA (USA): Peachpit.
 • Williamson, J., Palmer, C. (2018). Virtual Reality Blueprints. Birmingham, UK: Packt.
 • Kelly, J. F. (2014). 3D Modeling and Printing with Tinkercad?: Create and Print Your Own 3D Models. Indianapolis, IN. Que.
 • McMills, A. E. (2017). 3D Printing Basics for Entertainment Design. New York, NY: Routledge.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce), Test

Stáhnout jako PDF