Kvantitativní metody v rozhodování

Zkratka předmětu KMI/KMR
Název předmětu Kvantitativní metody v rozhodování
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KMR
Název Kvantitativní metody v rozhodování
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je uplatnění a rozšíření znalostí studentů z matematiky a operační analýzy při řešení různých typů rozhodovacích problémů. Výpočetní postupy budou aplikovány především na oblast manažerského rozhodování.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Podmínkou pro získání zápočtu je
a) Vyřešení dvou zadaných seminárních prací a rozbor získaného výsledku.
b) Vysvětlení významu vybraných klíčových slov a zodpovězení kontrolních otázek zadaných učitelem.

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je písemná a ústní. Písemná část zkoušky obsahuje deset příkladů, které pokrývají všechna témata. Rozsah příkladů je volen tak, aby k jejich řešení nebylo nutné použít počítač. Ústní část zkoušky představuje obhajobu zápočtových prací, analýzu písemné části zkoušky a doplňující otázky z dalších témat kurzu.

Obsah

Přednášky:
1 - Základní pojmy teorie rozhodování. Připomenutí základních pojmů z pravděpodobnosti;
2 - Zdroje rizika, spojité a diskrétní náhodné veličiny, objektivní a subjektivní pravděpodobnosti;
3 - Postoj rozhodovatele k riziku, užitková funkce za rizika;
4 - Jednokriteriální rozhodovací úlohy, rozhodovací matice;
5 - Víceetapové jednokriteriální rozhodovací úlohy, rozhodovací strom;
6 - Základní pojmy vícekriteriálního hodnocení variant;
7 - Metody vícekriteriálního hodnocení variant;
8 - Skupinové rozhodování;
9 - Lokalizační modely;
10, 11 - Vícestupňové a vícerozměrné dopravní úlohy;
12 - Rozhodovací úlohy řešené pomocí teorie grafů;
13, 14 - Stochastické modely, úvod do simulace;

Cvičení:
1 - Opakování základních pojmů z pravděpodobnosti;
2 - Spojité a diskrétní náhodné veličiny, objektivní a subjektivní pravděpodobnosti;
3 - Postoj rozhodovatele k riziku, užitková funkce za rizika;
4 - Jednokriteriální rozhodovací úlohy, rozhodovací matice;
5 - Víceetapové jednokriteriální rozhodovací úlohy, rozhodovací strom;
6 - Základní pojmy vícekriteriálního hodnocení variant;
7 - Metody vícekriteriálního hodnocení variant;
8 - Skupinové rozhodování;
9 - Lokalizační modely;
10, 11 - Vícestupňové a vícerozměrné dopravní úlohy;
12 - Rozhodovací úlohy řešené pomocí teorie grafů;
13, 14 - Stochastické modely, simulace v @RISK;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalosti z Matematiky I a základy pravděpodobnosti ze Statistiky I.

Získané způsobilosti

Studenti se naučí sestavovat modely některých typů optimalizačních úloh z praxe.a pomocí matematických metod navrhnout vhodné řešení těchto problémů.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Jana Friebelová, Ph.D.
Literatura
  • Šubrt, T. a kol. Ekonomicko-matematické metody II. Praha: ČZU, 2000. ISBN 80-213-0721-8.
  • Gros, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0421-8.
  • Fotr, J. a kol. Manažerské rozhodování. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-15-9.
  • Dlouhý, M. Simulace pro ekonomy. Praha: VŠE, 2001. ISBN 80-245-0155-4.
  • Získal, J., Havlíček, J. Ekonomicko matematické metody II.
  • Wisniewski, M. Kvantitativní metody v rozhodování. Praha: Viktoria Publishing, 1996. ISBN 8071690899.
  • Šubrt, T., Langrová, P. Systémová podpora projektů. Praha: ČZU, 2003. ISBN 80-213-0996-2.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF