Ekonomická geografie

Zkratka předmětu KMI/KEG
Název předmětu Ekonomická geografie
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KEG
Název Ekonomická geografie
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/EG
Vyloučené předměty KEN/KEGA, KMI/KEGA, KOD/KEGA
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem kurzu je seznámit studenty s principy prostorové organizace sociálních a ekonomických vazeb společnosti s důrazem na témata významná pro praxi podnikatelů v cestovním ruchu a obchodě. Kurz je zaměřen na dva problémové okruhy: komplexní humánně-geografická analýza prostředí a humánně-geografické struktury funkčních regionů.

Požadavky na studenta

Zápočet:
zpracování zápočtových úloh v e-learningovém systému Moodle (minimálně 60% zápočtových úloh, zadaných v kurzu - správně a v požadované kvalitě - nutno odevzdat řešení u všech zadaných úloh, hodnotí se celek)
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Zkouška:
- zkouška písemná a ústní, minimum pro úspěšné splnění písemné části zkoušky (testu): 60% správných odpovědí.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do Ekonomické geografie. Základní geografické koncepty.
2. Světový systém Wallersteinova teorie. Vývoj světového systému.
3. Vývoj a struktury lidské populace.
4. Zdroje a zásoby.
5. Úvod do teorie lokalizace.
6. Prostorové systémy koncept regionu.
7. Toky a modely prostorových vazeb.
8. Sítě a konektivita.
9. Uzly a jejich hierarchie.
10. Rurální struktury.
11. Urbánní struktury.
12. Prostorové šíření.
13. Současné problémy ekonomické geografie.

Cvičení tématicky navazují na přednášky.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studentky a studenti jsou schopni objasnit význam komplexity prostoru pro podnikatelskou činnost, analyzovat rozdílnost míst na základě geografických konceptů a aplikovat geografické struktury při posuzování lokalizace podnikatelského záměru.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
Literatura
  • Toušek V. a kol. Ëkonomická a sociální geografie. Plzeň, 2008.
  • Navrátil, J., & Martinát, S. Přehled ekonomické geografie. České Budějovice, 2012.
  • Coe, N., M., Kelly, P., F., Yeung, H., W., C. Economic Geography: A Contemporary Introduction. Hoboken: Wiley, 2013. ISBN 978-0470943380.
  • Combes, P-P., Mayer, T., Thiesse, J-F. Economic Geography: The Integrartion of Regions and Nations. Princeton: Princeton University Press, 2008. ISBN 9780691139425.
  • Haggett, P. Geography: a global synthesis. Harlow, 2001.
  • Ivanička, K. Základy teórie a metodológie socioekonomickej geografie. Bratislava, 1987.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, E-learning

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Kombinovaná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF