Geografické informační systémy 1

Zkratka předmětu KMI/GIS1
Název předmětu Geografické informační systémy 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/GIS1
Název Geografické informační systémy 1
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu: základy práce s prostorovými daty, specifika prostorových dat, základy geoinformatiky a GIS, jednoduché prostorové analýzy v prostředí GIS.

Požadavky na studenta

Zápočet:
zpracování zápočtových úloh v e-learningovém systému Moodle (minimálně 60% zápočtových úloh, zadaných v kurzu - správně a v požadované kvalitě - nutno odevzdat řešení u všech zadaných úloh, hodnotí se celek)
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Zkouška:
- zkouška písemná a ústní, minimum pro úspěšné splnění písemné části zkoušky (testu): 60% správných odpovědí.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do GIT a GIS. Historie GIS. Základní pojmy.
2. Abstrakce a modelování v GIS.
3. Vektorová data.
4. Rastrová data.
5. Databázové systémy pro GIS. Geodatabáze.
6. Zdroje dat pro GIS.
7. Geografická poloha. Restrukturalizace dat.
8. Prostorové operace s vektorovými daty. Overlays.
9. Prostorové operace s rastrovými daty. Mapová algebra.
10. Tvorba tematických map v prostředí GIS.
11. Moderní technologie pro GIS.
12. GIS ve veřejné správě.
13. Web GIS. ArcGIS Online.

Cvičení:
Tématicky navazují na přednášky - práce se softwarem ArcGIS 10.5, ArcGIS Pro.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost základních ukazatelů deskriptivní statistiky (aritmetický průměr, modus, medián, směrodatná odchylka apod.), základní matematické dovednosti na úrovni střední školy. Základní počítačové dovednosti.
Prerekvizita: KMI/MINF, KMI/MINFA Manažerská informatika
Ekvivalence: KMI/OGIS1

Získané způsobilosti

Student zná po absolvování předmětu základní typy prostorových dat a jejich specifika, ovládá základní úkony s těmito daty. Ovládá rutinní činnosti v prostředí GIS, jednoduché typy prostorových analýz, základní principy vizualizace dat. Student je také seznámen s nejnovějšími informace v oblasti geoinformatiky a GIS, se zdroji dat a aktuálních informací.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
  • Cvičící: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D., Mgr. Klára Vocetková
Literatura
  • Longley, P., A. a kol. Geografické informace: systémy a věda (překlad z anglického originálu). Olomouc: UJEP Olomouc., 2016. ISBN 978-80-244-5008-7.
  • Smutný, J. Geografické informační systémy. Brno: FAST VUT Brno, 2007.
  • Rapant, P. Úvod do geografických informačních systémů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2002.
  • Nielson, D. (ed.). Geographic Information Systems (GIS): Techniques, Applications and Technologies. New York: nova publishers, 2014. ISBN 978-1-63321-293-0.
  • Harvey, F., A. Primer of GIS: Fundamental Geographic and Cartographic Concepts. New York: The Guilford Press., 2008. ISBN 978-1462522170.
  • Machalová, J. Prostorově orientované systémy pro podporu manažerského rozhodování. Praha: C. H. Beck., 2007. ISBN 978-80-7179-463-9.
  • Kresse, F., Danko, D., M. (eds.). Springer Handbook of Geographic Information. Dordrecht: Springer, 2012. ISBN 978-3-540-72678-7.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, E-learning, Práce s multimediálními zdroji (texty, internet, IT technologie), Projektová výuka

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF