Geografie cestovního ruchu

Zkratka předmětu KMI/GCR
Název předmětu Geografie cestovního ruchu
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/GCR
Název Geografie cestovního ruchu
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KEN/GCR
Vyloučené předměty KEN/CGCR, KMI/CGCR, KMI/GCRK
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Profesionálové v oblasti turismu by měli zvládat kvalifikované geografické poznání světových, kontinentálních regionálních destinací, regionů, areálů a středisek cestovního ruchu. Absolvování kurzu umožní studentům získat poznatky o prostorových aspektech základních kategorií cestovního ruchu (destinacích, atraktivitách, infrastruktuře a službách cestovního ruchu, a o aktérech cestovního ruchu).

Požadavky na studenta

Zápočet:
zpracování zápočtových úloh v e-learningovém systému Moodle (minimálně 60% zápočtových úloh, zadaných v kurzu - správně a v požadované kvalitě - nutno odevzdat řešení u všech zadaných úloh, hodnotí se celek)
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Zkouška:
- zkouška písemná a ústní, minimum pro úspěšné splnění písemné části zkoušky (testu): 60% správných odpovědí.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Účast na přednáškách doporučena a cvičeních povinná (80%).

Obsah

Témata přednášek:
1. Definice geografie turismu, její místo v systému geografických věd. Struktura.
2. Objekt a předmět geografie turismu, vývoj a výzkum.
3. Prostor v turismu. Destinace, regiony, střediska, areály, rozmístění v prostoru. Lokalizační, selektivní a realizační faktory. Potenciál cestovního ruchu.
4. Aktivity turismu v prostoru. Objekty turismu pro aktivity v prostoru.
5. Přírodní, kulturně-historické, technické a společenské atraktivity destinací.
6. Infrastruktura a služby CR a jejich realizace v destinacích.
7. Turistické makroregiony světa.
8. CR kontinentů.
9. Makroregiony CR Evropy 1.
10. Makroregiony CR Evropy 2.
11. Geografie CR České republiky.
12. Turistické marketingové regiony a oblasti ČR.

Cvičení tématicky navazují na témata přednášek.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Ekonomická geografie

Získané způsobilosti

Studentky a studenti jsou schopni objasnit strukturu systému cestovního ruchu, analyzovat složky destinace cestovního ruchu a aplikovat tyto postupy na konkrétní destinaci.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
  • Cvičící: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
Literatura
  • Vystoupil, J., Šauer, M. a kol. Geografie cestovního ruchu České republiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-340-7.
  • Štyrský, J., Šípek, J. Geografie udržitelného turismu světa v ekonomických a multi-kulturních souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-80-7435-127-3.
  • Hamarneh, I. Geografie cestovního ruchu - Evropa. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-093-2.
  • Hamarneh, I. Geografie turismu: mimoevropská teritoria. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4430-8.
  • Palatková, M. Mezinárodní turismus. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4862-7.
  • Hall, C., M., Page, S., J. The Geography of Tourism and Recreation. London: Routledge, 2002. ISBN 9780415250818.
  • Lew. A., Hall, C., M., Dallen, T. World Geography of Travel and Tourism: A Regional Approach. Oxford: Elsevier, 2008. ISBN 978-0750679787.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Kombinovaná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF