Demografické metody a analýzy

Zkratka předmětu KMI/DMA
Název předmětu Demografické metody a analýzy
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/DMA
Název Demografické metody a analýzy
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rozšíření znalostí a dovedností studentů v oblasti demografické analýzy dat. Náplní předmětu je prohloubení a rozšíření metodicko-statistického aparátu pro demografickou analýzu regionů. Základní principy a metody demografické analýzy jsou uváděny na příkladech ČR a ostatních zemí.

Požadavky na studenta

Zápočet:
zpracování zápočtových úloh v e-learningovém systému Moodle (minimálně 60% zápočtových úloh, zadaných v kurzu - správně a v požadované kvalitě - nutno odevzdat řešení u všech zadaných úloh, hodnotí se celek)
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Zkouška je písemná a ústní, minimum pro úspěšné splnění písemné části zkoušky (testu): 60% správných odpovědí.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Témata přednášek:
1. Základní koncepty a ukazatele. Transversální a longitudinální přístup. Exponenciální růst.
2. Teorie demografického přechodu. Demografická dividenda. Populační optimum
3. Analýza úmrtnosti. Střední délka života. Úmrtnostní tabulky. Kohortní úmrtnost. Diferenční úmrtnost.
4. Analýza sňatečnosti a rodin: první a opakované sňatky. Míry sňatečnosti. Tabulky sňatečnosti svobodných. Rozvodovost.
5. Analýza porodnosti a plodnosti: Zdroje dat, míry plodnosti podle věku, úhrnná a konečná plodnost. Analýza plodnosti z hlediska pořadí, rodinného stavu a dalších diferenčních přístupů. Standardizace a Coaleovy indexy. Kohortní plodnost.
6. Populační růst a reprodukce obyvatelstva v transversálním a kohortním pohledu.
7. Demografické stárnutí a jeho důsledky.
8. Populace a lidský kapitál.
9. Modely stacionární a stabilní populace, Lotkova míra růstu.
10. Prostorová a regionální demografie.
11. Migrace a její modely.

Cvičení tematicky navazují na přednášky.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

KMI/ZDG Základy demografie

Získané způsobilosti

Student zná po absolvování předmětu obvykle používané metody demografické analýzy dat. Ovládá matematicko-statistický aparát pro jednotlivé demografické události a demografické modelování a dokáže jej aplikovat při řešeních konkrétních úloh. V rámci syntézy demografických ukazatelů je schopen zhodnotit aktuální demografickou situace vybrané populace.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
  • Cvičící: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
Literatura
  • Klufová, R., Poláková, Z. Demografické metody a analýzy: demografie české a slovenské populace. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-546-5.
  • Kalibová, V. a kol.:. Demografie nejen pro demografy. Praha: SLON, 2009.
  • Mazouch, P., Fischer, J. Lidský kapitál. Měření, souvislosti, prognózy. Praha: C. H. Beck., 2011. ISBN 978-80-7400-380-6.
  • Keyfitz, N., Caswell, H.:. Applied Mathematical Demography. Springer, 2005. ISBN 0-387-22537-4.
  • Wachter, K., W. Essential Demographic Methods. Cambridge: Harvard University Press, 2014. ISBN 978-0-674-04557-6.
  • Siegel, J., Swanson, D., A. The Methods and Materials of demography. London: Elsevier Academic Press, 2004. ISBN 0-12-641955-8.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, E-learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF