Kvantitativní metody v ekonomii

Zkratka předmětu KMI/DKME
Název předmětu Kvantitativní metody v ekonomii
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/DKME
Název Kvantitativní metody v ekonomii
Akreditováno/Kredity Ano/11
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit znalosti studentů v oblasti využívání matematicko-statistických metod v ekonomice a řízení a při tvorbě předpovědí v mikroekonomických modelech. Studenti se naučí aplikovat tyto metody na problematiku týkající se jejich vědecké práce. Důraz je kladen zejména na správnou interpretaci získaných výsledků. Předmět je dvousemestrální.

Požadavky na studenta

Podmínkou zápočtu je předložení písemné práce zadané přednášejícím při zapsání předmětu. K úspěšnému ukončení předmětu je potřeba porozumět vybraným pojmům z matematicko-statistických metod a umět získané znalosti aplikovat při řešení konkrétních problémů ekonomické praxe.

Obsah

Obsah předmětu:

1. Klasifikace modelů z různých hledisek. Lineární programování, analýza senzitivity, parametrické lineární programování, vícekriteriální optimalizace. Dopravní úlohy, včetně speciálních druhů.
2. Strukturní analýza. Analýza obalu dat a její aplikace. Stochastické a deterministické síťové modely. Modely konfliktních situací a teorie.
3. Stochastické modely a simulační přístup k jejich řešení. Vícekriteriální hodnocení variant, problematika výběrového řízení. Softwarová podpora základních typů matematických modelů používaných v oblasti řízení a rozhodování (EXCEL a jeho moduly, LINGO, @RISK, MS Project).
4. Moderní metody analýzy časových řad.
5. Analýza hlavních komponent.
6. Metody shlukové analýzy, diskriminační analýza a vícerozměrná analýza rozptylu.
7. Ekonometrické modely. Klasický model lineární regrese a jeho zobecnění, porušení předpokladů, heteroskedasticita, autokorelace.
8. Speciální modely lineární regrese - diskrétní modely, logistická a Poissonova regrese.
9. Vícerovnicové modely lineární regrese, strukturní a redukovaný tvar, identifikace modelu.
10. Aplikace ekonometrických modelů v praxi.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
Literatura
  • Cipra, T. Finanční ekonometrie. Ekopress, 2008. ISBN 978-80-86929-43-9.
  • Gros, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0421-8.
  • Jablonský, J. Operační výzkum - kvantitativní metody pro ekonomické rozhodování. Praha : Professional Publishing, 2003.
  • ANDĚL, J. (2003). Statistické metody. Praha, Matfyzpress UK, 299 s.
  • Wooldridge, J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach. South-Western College pub, 2009.
  • Anderson, D.R. a kol. Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making. New York : 10th ed. West Publ., 2002.
  • Hebák, P., Hustopecký, J.:. Průvodce moderními statistickými metodami, SNTL, Praha, 293s. 1990.
  • Maňas, M. Teorie her a její aplikace. Praha, SNTL, 1991.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF