Základy podnikových IS

Zkratka předmětu KMI/CZPIS
Název předmětu Základy podnikových IS
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/CZPIS
Název Základy podnikových IS
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 14 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/KZPIS
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz poskytuje informace z oblasti vývoje, návrhu a implementace podnikových informačních systémů v jednotlivých částech jejich životního cyklu. Dává přehled o současných IT/ICT systémech a jejich nadstavbách, prvky řešení, systémy pro podporu vrcholového managementu (EIS), systémy APS, znalostní systémy - BI)

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování a obhájení zadané seminární práce.
Zkouška formou počítačového testu.

Obsah

Témata přednášek:

1. Podnikové informační systémy, základní terminologie.

2. Jak správně rozumět podnikovým informačním systémům.

3. Podnikové procesy a informační systémy.

4. Strategie a řízení podnikové informatiky.

5. Životní cyklus IS/ICT projektu.

6. Přehled trhu a obchodní modely dodávky podnikových aplikací.

7. Plánování a řízení podnikových zdrojů.

8. Řízení lidských zdrojů.

9. Plánování a řízení výroby, logistiky a dodavatelských řetězců.

10. Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli.

11. Manažerské informační systémy.

12. Rozvojové trendy v oblasti podnikových IS.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti získají základní dovednosti a znalosti potřebné při specifikaci požadavků na informační systém, jeho analýzy, návrhu a implementaci. Studenti by měli být schopni koordinovat činnosti při zavádění podnikových informačních systémů a mít přehled o podnikových informačních systémech na trhu a jejich funkcionalitě.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Petr Hanzal, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Petr Hanzal, Ph.D.
Literatura
  • Basl, J., & Blažíček, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-4307-3.
  • Voříšek a kol. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2015. ISBN 978-80-245-2086-5.
  • Weske, M. Business process management: concepts, languages, architectures. New York, 2012. ISBN 978-3-642-28615-5.
  • kol. E-business Innovation and Process Management: In Lee.
  • GENTLE, M. IT SUCCESS! Towards a New Model for Information Technology. Wiley, Chichester, 2007.
  • ŘEPA, V. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2252-8.
  • Vraha, I., Richta, K. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů. Praktická příručka pro podnikové manažery. Praha: Grada, 2005.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF