Základy demografie

Zkratka předmětu KMI/CZDG
Název předmětu Základy demografie
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/CZDG
Název Základy demografie
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 18 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/KZDG
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět seznamuje studenty se základy demografie a zejména metodami základních demografických výpočtů. Po vymezení demografických jevů a nástinu historie jejich zjišťování na našem území následuje přehled základních přístupů k demografické analýze, konstrukce a rozdělení demografických ukazatelů, jejich kvalita a vypovídací schopnost, koncepce demografické sítě. Součástí studia předmětu je demografická statika a dynamika, analýza procesu demografické reprodukce, širší podmíněnosti populačního vývoje.

Požadavky na studenta

Zápočet:
zpracování zápočtových úloh v e-learningovém systému Moodle (minimálně 60% zápočtových úloh, zadaných v kurzu - správně a v požadované kvalitě - nutno odevzdat řešení u všech zadaných úloh, hodnotí se celek)
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Zkouška:
- zkouška písemná a ústní, minimum pro úspěšné splnění písemné části zkoušky (testu): 60% správných odpovědí.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Témata přednášek:

1. Vymezení a historie demografie, vymezení základních pojmů.
2. Způsoby zjišťování demografických údajů, demografické ukazatele.
3. Grafické znázorňování demografických událostí, standardizace.
4. Struktura populace - demografická, ekonomická, struktura domácností.
5. Populace a populační teorie.
6. Úmrtnost. Kojenecká úmrtnost. Příčiny smrti.
7. Střední délka života, úmrtnostní tabulky.
8. Plodnost.
9. Sňatečnost a rozvodovost.
10. Migrace.
11. Vývoj populace ? teorie demografického přechodu.
12. Demografické prognózy a projekce.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Matematika, Teorie pravděpodobnosti a statistika.

Získané způsobilosti

Student zná po absolvování předmětu nejčastěji používané demografické ukazatele pro jednotlivé demografické události, dokáže si vyhledat v dostupných zdrojích jejich hodnoty a interpretovat je. V rámci syntézy demografických ukazatelů je schopen zhodnotit aktuální demografickou situace vybrané populace.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
Literatura
  • Klufová, R., Poláková, Z. Demografické metody a analýzy: demografie české a slovenské populace. Praha: Wolter Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-546-5.
  • Kalibová, A. a kol. Demografie (nejen) pro demografy. Praha: SLON, 2009. ISBN 978-80-7419-012-4.
  • Wachter, K., W. Essential Demographic Methods. Cambridge: Harvard University Press, 2014. ISBN 978-0-674-04557-6.
  • Siegel, J., Swanson, D., A. The Methods and Materials of demography. London: Elsevier Academic Press, 2004. ISBN 0-12-641955-8.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, E-learning

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Kombinovaná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF