Rozhodovací modely

Zkratka předmětu KMI/CRM1
Název předmětu Rozhodovací modely
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/CRM1
Název Rozhodovací modely
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 18 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/RM1
Vyloučené předměty KMI/KMDT, KMI/KMDT1, KMI/KRM, KMI/MDT, KMI/MDT1, KMI/YMDT
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je naučit studenty analyzovat vybrané problémy z oblasti řízení ekonomických procesů pomocí matematických modelů, seznámit je s možnostmi aplikací metod teorie rozhodování a teorie her a naučit je využívat těchto kvantitativních metod při rozhodování, vč. využití vhodného software.

Požadavky na studenta

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účasti na cvičeních, včasné odevzdání dvou seminárních prací a napsání dvou zápočtových testů na alespoň 40%. (Jedna možnost opravy.)

Zkouška je písemná a ústní. Podmínkou pro postup k ústní zkoušce je získání alespoň 50 % bodů ze zkouškového testu. Písemná část může být prominuta, pokud student napíše zápočtové testy v prvním termínu na min. 65%. Ústní zkoušku student nesloží, pokud neodpoví ani na jednu ze tří položených otázek.


Obsah

1. Stručný přehled kurzu, připomenutí řešení úloh lineárního programování. Úvod do teorie užitku.
2. Mezní užitek a funkce užitku za rizika, konstrukce v software.
3. Úvod do teorie rozhodování.
4. Základní metody rozhodování za rizika a nejistoty.
5. Markowitzův model optimalizace portfolia.
6. Optimalizace portfolio s využitím scénářů
7. Využití Bayesova vzorce inverzní pravděpodobnosti.
8. Apriorní a aposteriorní pravděpodobnosti. Cena dokonalé informace, cena experimentu.
9. Rozhodovací stromy a jejich využití.
10. Úvod do teorie her, základní pojmy.
11. Jednomaticové hry, grafické řešení, řešení pomocí lineárního programování.
12. Dvoumaticové hry, problematika dělení zisku.
13. Oligopoly.
14. Možnosti využití simulací ve výše zmíněných tématech.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu


Ekvivalence: KMI/MDT1 Models of Decision Theory

Získané způsobilosti

Studenti si osvojí základy rozhodovacích procesů a teorie her včetně potřebného matematického aparátu a software.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D.
  • Přednášející: Mgr. Michal Houda, Ph.D., doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D.
Literatura
  • FRIEBELOVÁ, J., KLICNAROVÁ, J. Rozhodovací modely pro ekonomy. EF JU Č. Budějovice, 2007.
  • Klicnarová, J. Rozhodovací modely [studijní text v Moodle]. Č. Budějovice, EF JU.
  • Peterson, M. An Introduction to Decision Theory. London, Cambridge University Press, 2017. ISBN 978-1-107-15159-8.
  • PITEL, J. a kol. Ekonomicko-matematické metódy. Bratislava, Príroda, 1988.
  • HILLIER F. S., LIEBERMAN G. J. Introduction to Operations Research. New York: McGraw-Hill, 2010. ISBN 978-007-132483-0.
  • Gros, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0421-8.
  • VANĚČKOVÁ, E. Rozhodovací modely II. ZF JU České Budějovice, 1998.
  • Maňas, M. Teorie her a její aplikace. Praha, SNTL, 1991.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF