Metody zpracování informací 1

Zkratka předmětu KMI/CMZI1
Název předmětu Metody zpracování informací 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/CMZI1
Název Metody zpracování informací 1
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 12 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/KMZI1
Vyloučené předměty KMI/KIMM
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Témata přednášek:
1 - Pojem informace, zdroje informací;
2 - Primární a sekundární informační zdroje;
3 - Využívání on-line katalogů knihoven;
4 - Bibliografické databáze;
5 - Pravidla citací informačních pramenů, citační SW;
6 - Validita informace, Internet;
7 - Zpracování grafických materiálů;
8 - Zpracování zvuku;
9 - Zpracování videa;
10 - Vizualizace business procesů - tvorba UML dokumentů;
11 - Příprava prezentace ve vhodném softwarovém prostředí.

Požadavky na studenta

Vypracování cca deseti dílčích úkolů v e-learningovém prostředí.
Závěrečné vystoupení.

Obsah

1. Pojem informace, zdroje informací, sběr informací, binární číselná soustava
2. Informační zdroje, online katalogy knihoven, vyhledávání
3. Primární, sekundární a terciární informační zdroje
4. Bibliografické databáze a vyhledávání informací
5. Citace, citační normy, citační SW
6. Etika ve vědě, plagiátorství
7. Webové služby na Internetu, tvroba webových stránek
8. Digitální zpracování grafických materiálů, program GIMP
9. Digitální zpracování zvuku, program Audacity
10. Digitální zpracování videa, program Shotcut
11. Tvorba prezentace ve vhodném software, specifika ústní prezentace
12. Abstrakt kvalifikační práce
13. Vizualizace business procesů - tvorba UML dokumentů, myšlenkové mapy

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Student se orientuje v e-learningovém prostředí. Ovládá praktické dovednosti z oblastí vyhledávání, zpracování a prezentace informací: citační normy, bibliografické databáze, jednoduché úpravy grafických, audio- a video materiálů, tvorba odborného textu, zásady ústní prezentace.

Garanti a vyučující
 • Garanti: RNDr. et PhDr. Jan Fiala, Ph.D.
 • Přednášející: RNDr. et PhDr. Jan Fiala, Ph.D., Mgr. Radim Remeš, Mgr. Klára Vocetková
Literatura
 • Szotkowská Lacková, Eva. Bakalářská a diplomová práce je hra, aneb, 10 + 5 tipů, jak napsat závěrečnou práci rychle, efektivně a bez stresu. Písek, 2019. ISBN 978-80-270-5293-6.
 • Černý, Michal. Informační a učící se společnost. Brno: Paido, 2017. ISBN 978-80-7315-263-5.
 • Kahn, N.B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha: Portál, 2001.
 • Široký, Jan a kol. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-340-7.
 • Ledden, Emma. Úspěšná prezentace: získejte si své publikum krok za krokem. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-2912-1.
 • Steinerová, Jela, Ondrišová, Miriam. Informačná veda: výkladový slovník. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-223-4866-9.
 • Janouch, Viktor. Internetový marketing. Brno: Computer Press, 2020. ISBN 978-80-251-5016-0.
 • HALL, George M., ed. Jak připravit úspěšnou přednášku. Praha: Galén, 2006. ISBN 978-80-7262-422-9.
 • Laurenčík, Marek. Tvorba www stránek v HTML a CSS. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-2241-7.
 • Peck, A. Beginning GIMP: From Novice to Professional. Berkeley, CA (USA): Apress, 2009.
 • MOHIDEEN, H. Essential Communication Skills: The Complete Guide to Written and Oral Skills. Pelanduk, 1997. ISBN 9679784614.
 • Putnová, Anna. Etika v práci s informacemi. Praha, 2020. ISBN 978-80-01066-68-3.
 • Zimdars, Melissa, McLeod, Kembrew. Fake news: understanding media and misinformation in the digital age. London, 2020. ISBN 978-0-262-53836-7.
 • Koopman, Colin. How we became our data: a genealogy of the informational person. Chicago: The University of Chicago Press, 2020. ISBN 978-0-226-62644-4.
 • Beneš, Pavel. Informace o informaci, aneb, Nový pohled na tento svět. Praha, 2019. ISBN 978-80-86936-51-2.
 • ČMEJRKOVÁ, S. a kol.:. Jak napsat odborný text. Praha : Leda, 1999.
 • Hall, G.M. Jak připravit úspěšnou přednášku. Praha: Galén, 2006. ISBN 80-7262-422-9.
 • Helcl, Z. Jak zvládnout 77 obtížných situací při prezentacích a přednáškách: Osvědčené rady a příklady z praxe. Praha: Grada Publishing, 2013.
 • MILOTA, J. et all. Práce s VTI 1 a 2. České Budějovice: ZF JU, 2000.
 • Stuart, David. Practical data science for information professionals. London: Facet Publishing, 2020. ISBN 978-1-78330-344-1.
 • Greenlaw, R. Technical Writing, Presentational Skills, and Online Communication: Professional Tools and. PA (USA): IGI Global, 2012, 2012. ISBN 978-1-4666-0237-3.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce)

Stáhnout jako PDF