Geografické informační systémy 2

Zkratka předmětu KMI/CGIS2
Název předmětu Geografické informační systémy 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/CGIS2
Název Geografické informační systémy 2
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/KGIS2
Vyloučené předměty
Podmiňující KEN/CGIS1, KEN/GIS1, KEN/KGIS1, KEN/OGIS1, KMI/CGIS1, KMI/GIS1, KMI/KGIS1, KMI/OGIS1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubení znalostí získaných v předmětu GIS1 zejména o pokročilé prostorové analýzy.

Požadavky na studenta

Zápočet:
zpracování zápočtových úloh v e-learningovém systému Moodle (minimálně 60% zápočtových úloh, zadaných v kurzu - správně a v požadované kvalitě - nutno odevzdat řešení u všech zadaných úloh, hodnotí se celek)
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Zkouška:
- zkouška písemná a ústní, minimum pro úspěšné splnění písemné části zkoušky (testu): 60% správných odpovědí.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Témata konzultací:
1. Úvod do prostorové analýzy dat.
2. Interpolace rastrových dat. Mapová algebra.
3. Tvorba digitálního modelu povrchu. Úvod do Model Builderu.
4. Topografická analýza povrchu.
5. Vzdálenostní analýzy. Hydrologické modelování.
6. 3D analýza v GIS.
7. Síťová analýza.
8. Geostatistické modelování 1.
9. Geostatistické modelování 2.
10. Prostorové regresní modely.
11. Geograficky vážená regrese.
12. Analýza pohybu a změn objektů v čase.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Prerekvizity: KMI/MINF, KMI/MINFA Manažerská informatika
KMI/GIS1 Geografické informační systémy 1

Získané způsobilosti

Student ovládá po absolvování předmětu běžně používané i pokročilé typy prostorových analýz v prostředí GIS a jejich specifika. Je schopen samostatně zpracovat komplexní projekt GIS.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D., Mgr. Klára Vocetková
Literatura
  • Longley, P., A. a kol. Geografické informace: systémy a věda (překlad z anglického originálu). Olomouc: UJEP Olomouc., 2016. ISBN 978-80-244-5008-7.
  • Ježek, J. Geostatistika a prostorová interpolace. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3076-2.
  • Křížek, M., Uxa, T., Mida, P. Praktikum morfometrických analýz reliéfu. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3244-5.
  • Hlásny, T. Geografické informačné systémy. Priestorové analýzy. Zvolen, 2007. ISBN 978-80-8093-029-5.
  • Nielson, D. (ed.). Geographic Information Systems (GIS): Techniques, Applications and Technologies. New York: nova publishers, 2014. ISBN 978-1-63321-294-7.
  • de Smith, M., J., Goodchild, M., F., Longley, P., A. Geospatial Analysis. A Comprehensive Guide to Principles, Techniques and Software Tools. Leicester, 2007. ISBN 1-905886-60-8.
  • Fischer, M., M.,Getis, A. Handbook of Applied Spatial Analysis. S, 2010. ISBN 978-3-642-03646-0.
  • Fischer, M., M.,Getis, A. Handbook of Applied Spatial Analysis. Springer, Heidelberg, 2010. ISBN 978-3-642-03646-0.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, E-learning

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta, Kombinovaná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF