Geografické informační systémy 1

Zkratka předmětu KMI/CGIS1
Název předmětu Geografické informační systémy 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/CGIS1
Název Geografické informační systémy 1
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/KGIS1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu: základy práce s prostorovými daty, specifika prostorových dat, základy geoinformatiky a GIS, jednoduché prostorové analýzy v prostředí GIS.

Požadavky na studenta

Zápočet:
zpracování zápočtových úloh v e-learningovém systému Moodle (minimálně 60% zápočtových úloh, zadaných v kurzu - správně a v požadované kvalitě - nutno odevzdat řešení u všech zadaných úloh, hodnotí se celek)
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Zkouška:
- zkouška písemná a ústní, minimum pro úspěšné splnění písemné části zkoušky (testu): 60% správných odpovědí.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do GIT a GIS. Historie GIS. Základní pojmy.
2. Abstrakce a modelování v GIS.
3. Vektorová data.
4. Rastrová data.
5. Databázové systémy pro GIS. Geodatabáze.
6. Zdroje dat pro GIS.
7. Geografická poloha. Restrukturalizace dat.
8. Prostorové operace s vektorovými daty. Overlays.
9. Prostorové operace s rastrovými daty. Mapová algebra.
10. Tvorba tematických map v prostředí GIS.
11. Moderní technologie pro GIS.
12. GIS ve veřejné správě.
13. Web GIS. ArcGIS Online.

Cvičení:
Tématicky navazují na přednášky - práce se softwarem ArcGIS 10.5, ArcGIS Pro.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost základních ukazatelů deskriptivní statistiky (aritmetický průměr, modus, medián, směrodatná odchylka apod.), základní matematické dovednosti na úrovni střední školy. Základní počítačové dovednosti.

Získané způsobilosti

Student zná po absolvování předmětu základní typy prostorových dat a jejich specifika, ovládá základní úkony s těmito daty. Ovládá rutinní činnosti v prostředí GIS, jednoduché typy prostorových analýz, základní principy vizualizace dat. Student je také seznámen s nejnovějšími informace v oblasti geoinformatiky a GIS, se zdroji dat a aktuálních informací.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D., Mgr. Klára Vocetková
Literatura
  • Longley, P., A. a kol. Geografické informace: systémy a věda (překlad z anglického originálu). Olomouc: UJEP Olomouc., 2016. ISBN 978-80-244-5008-7.
  • Smutný, J. Geografické informační systémy. Brno: FAST VUT Brno, 2007.
  • Rapant, P. Úvod do geografických informačních systémů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2002.
  • Nielson, D. (ed.). Geographic Information Systems (GIS): Techniques, Applications and Technologies. New York: nova publishers, 2014. ISBN 978-1-63321-293-0.
  • Harvey, F., A. Primer of GIS: Fundamental Geographic and Cartographic Concepts. New York: The Guilford Press., 2008. ISBN 978-1462522170.
  • Machalová, J. Prostorově orientované systémy pro podporu manažerského rozhodování. Praha: C. H. Beck., 2007. ISBN 978-80-7179-463-9.
  • Kresse, F., Danko, D., M. (eds.). Springer Handbook of Geographic Information. Dordrecht: Springer, 2012. ISBN 978-3-540-72678-7.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, E-learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF