SZZ Aplikace výpočetní techniky

Zkratka předmětu KMI/BZVT
Název předmětu SZZ Aplikace výpočetní techniky
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/BZVT
Název Aplikace výpočetní techniky
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KMI/KOOP, KMI/OOOP, KMI/OOP, KMI/KPIS, KMI/PIS
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti aplikace výpočetní techniky. Student by měl v rámci státní zkoušky prokázat znalost základních pojmů, principů a operací užívaných v aplikacích výpočetní techniky. První část zkušebních okruhů tématicky pokrývá problematiku projektování informačních systémů a druhá část zkušebních okruhů se týká problematiky objektového programování.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů výpočetní techniky a její aplikace, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

Zkušební okruhy:
1. SYSTÉMOVÁ TEORIE A METODOLOGIE (systémový přístup, systém, atributy systému, typy systémů, statické a dynamické pojetí systému, proces, typy procesů, zpětná vazba, systémová analýza a syntéza, inženýrství, softwarové inženýrství, model, typy modelů, požadavky na model, systémová metodologie, technika, metoda, metodika)
2. INFORMAČNÍ SYSTÉMY (informační systém, prvky informačního systému, funkce informačního systému, automatizovaný informační systém, typy informačních systémů, metodika tvorby IS, životní cyklus IS)
3. PROJEKT INFORMAČNÍHO SYSTÉMU A JEHO ŘÍZENÍ (projekt, trojimperativ řízení projektu, projektový trojúhelník, etapy projektu, kontrolní body, dokumentace projektu, typy projektů informačních systémů, životní cyklus projektu informačního systému a jeho etapy, typy životních cyklů vývoje informačních systémů, alternativy a trendy ve vývoji informačních systémů, softwarová podpora řízení projektů)
4. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA DODÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU (důležité právní normy, veřejný návrh na uzavření smlouvy, obchodní veřejná soutěž, veřejný příslib, veřejná zakázka, kdo musí dělat veřejné zakázky, typy veřejných zakázek, druhy zadávacích řízení v rámci zákona o veřejných zakázkách, druhy smluv - kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o smlouvě budoucí)
5. OBECNÉ METODY SYSTÉMOVÉ ANALÝZY (grafy, vývojové diagramy, modely podnikových procesů, workflow, workflow management, workflow diagramy, Ganttovy diagramy, síťové diagramy, časová analýza deterministických projektů, metoda CPM, časová analýza stochastických projektů, metoda PERT)
6. SPECIÁLNÍ METODY SYSTÉMOVÉ ANALÝZY (typy přístupů v návrhu informačních systémů: zdrojový (datový) × funkční - top-down × bottom-up -strukturovaný × objektově orientovaný - rigorózní × agilní, základní prvky modelů informačních systémů, konceptuální, logický a fyzický model informačního systému, standardizace v návrhu informačních systémů)
7. STRUKTUROVANÉ METODOLOGIE (strukturovaný přístup, entitně-relační model, ERA diagramy, nejčastější grafická vyjádření ERA modelů, vlastnosti entit, vlastnosti atributů, vlastnosti vztahů, normalizace modelu, normální formy, diagramy datových toků, kontextové diagramy, CASE nástroje)
8. OBJEKTOVÉ METODOLOGIE (objektově orientovaný přístup, objekt, základní principy objektovosti, UML, UML diagramy, použití UML diagramů při vývoji informačního systému, nástroje pro práci s UML diagramy).
9. OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ PROGRAMOVÁNÍ - ZÁKLADNÍ POJMY (proměnná, operátory, výrazy, datové typy, typ object, zabalování a rozbalování)
10. PRINCIPY OBJEKTOVÉHO NÁVRHU PROGRAMU - objekty, abstrakce, zapouzdření, skládání, delegování, dědičnost, polymorfismus
11. DĚDIČNOST - třída, objekt, instance třídy, metoda, rozhraní, delegát, konstruktor, destruktor, přístupnost
12. POLYMORFISMUS - typy metod, přetěžování metod, překrytí metod, ukazatel this, operátor as
13. POLE, KOLEKCE, ENUMERACE KOLEKCÍ - procházení prvků v kolekci, indexery, enumerátory, iterátory
14. GENERICITA, GENERICKÉ TYPY - generické třídy, vytváření instancí generických tříd, generické metody
15. SPRÁVA PAMĚTI A ZDROJŮ, SPRÁVA CHYB - úklid paměti, tvorba destruktoru, příkaz using, výjimky

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předměty Objektově orientované programování (OOP) a Projektování informačních systémů (PIS)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti aplikace výpočetní techniky. Získané teoretické znalosti je schopen uplatňovat v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
  • ŘEPA, V. Analýza a návrh informačních systémů. Praha: Ekopress, 1999. ISBN 80-861-1913-0.
  • NAGEL, Ch. C# 2005: Programujeme profesionálně.
  • MATHIASSEN, L., A. MUNK-MADSEN, P.A. NIELSEN a J. STAGE. Object-Oriented Analysis & Design. London: Marko Publishers, 2000. ISBN 87-7751-150-6.
  • ŘEPA, V. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2252-8.
  • TROELSEN, A. Pro C# 2010 and the .NET 4 Platform. New York: Apress, 2010. ISBN 978-143-0225-4.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF