SZZ Ekonomická informatika

Zkratka předmětu KMI/BZEKI
Název předmětu SZZ Ekonomická informatika
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/BZEKI
Název SZZ Ekonomická informatika
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KMI/ADS1, KMI/ADS1A, KMI/KADS1, KMI/KDS1A, KMI/CDBS1, KMI/DBS1, KMI/KDBS1, KMI/ODBS1, KMI/KPDIS, KMI/KPDS1, KMI/OBIS1, KMI/OPDIS, KMI/PDIS, KMI/PDIS1
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti ekonomické informatiky. Student by měl v rámci státní zkoušky prokázat znalost základních pojmů, principů a operací informatiky a jejich aplikací v konkrétních úlohách ekonomické informatiky. První část zkušebních okruhů tématicky pokrývá problematiku algoritmů, druhá zkušebních okruhů se týká podnikové informatiky a poslední část pokrývá oblast databázových systémů.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů informatiky a její aplikace v podnikové sféře, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

Zkušební okruhy:
1. ALGORITMUS, ZÁKLADNÍ POJMY, způsoby zápisu algoritmu, základní datové struktury - spojový seznam, zásobník, fronta
2. SLOŽITOST ALGORITMU, algoritmicky neřešitelné problémy, základní třídy složitosti, příklady algoritmů, základní třídicí algoritmy, binární vyhledávací strom.
3. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY - ZÁKLADNÍ POJMY, souvislosti mezi pojmy informační a řídicí systém, složky informačního systému, požadavky na informační systém, efektivnost výdajů do IS
4. ŽIVOTNÍ CYKLUS IS, možnosti pořízení IS, fáze implementace (vytvoření a nasazení) IS, struktura nákladů do IS, úkolocentrický a hodnotocentrický přístup k vývoji IS
5. ARCHITEKTURA IS, co je obsahem globální a dílčí architektury, klasifikace IS dle řídicí úrovně: TPS, MIS, EIS, popis jednotlivých typů IS a jejich účel, pojem "transakční systém"
6. VÝVOJ IS, historie vývoje SW, odlišnosti vývoje SW oproti jiným oborům, metodiky vývoje SW - klasické, agilní
7. ERP SYSTÉMY, jaké činnosti zajišťuje, přínosy a nevýhody, etapy vývoje ERP, pojem implementace, významní výrobci ERP systémů, moduly, CRM systémy a jejich funkce a aplikace, business intelligence - nástroje business intelligence
8. SYSTÉMY ŘÍZENÍ VÝROBY MES, srovnání MES a ERP, cíl a účel systémů MES, systémy řízení výroby SŘV - šaržová výroba, identifikace výrobků, průmyslová rozhraní
9. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE, definice, podmínky úspěšné systémové integrace, efekty systémové integrace a její rizika, složky systémové integrace, systémový integrátor, čtyři koncepty SI, standardy ITIL
10. REEINGENEERING A PROCESNÍ ŘÍZENÍ, proces, úrovně reengineeringu, předpoklady úspěšného reengineeringu, principy reengineeringu, projektové, procesní řízení, typy podnikových procesů,
11. OUTSOURCING A SAAS, Typy outsourcingu v IS/IT, varianty outsourcingu IT z pohledu vlastnictví aktiv, příklady, důvody zavedení outsourcingu, přínosy, skryté výdaje, Software as a Service (SaaS),
12. BEZPEČNOST INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ, systém řízení bezpečnosti IS dle ISO 27001, prostředky bezpečnosti IS, bezpečnost sítí, bezpečnost na internetu
13. E-BUSINESS, business modely a koncepty, infrastruktura e-commerce, jak funguje protokol HTTP, síťový model TCP/IP, marketing v commerce, analytické nástroje v e-commerce, portály
14. DATABÁZOVÉ SYSTÉMY - charakteristika, historie databází, architektura databázového systému systému, databázové systémy - srovnání a trendy, příklady některých databázových systémů
15. NÁVRH DATABÁZE, DATABÁZOVÉ MODELY, KONCEPTUÁLNÍ SCHÉMA - základní principy, ER konceptuální model - entita, relace, atributy, příklad
16. RELAČNÍ MODEL, relační model, relační schéma, relace (tabulka), řádek n-tice (n-tuple, tuple), sloupec, atribut, doména, superklíč, klíč, primární klíč, kandidátní klíč, cizí klíč
17. DATABÁZOVÉ JAZYKY. jazyk SQL, základní příkazy, normalizace databáze. První, druhá, třetí, Boyce-Coddova normální forma a souvislosti mezi nimi
18. TRANSAKCE, řízení víceuživatelských přístupů, transakční stavy, transakční žurnál, transakční scénář, techniky řízení konkurenčních přístupů - zamykání dat

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předměty Algoritmy a datové struktury I. (ADS1), Podnikové informační systémy (PDIS) a Databázové systémy I. (DBS1).

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti ekonomické informatiky. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
  • WRÓBLEWSKI. Algoritmy: Datové struktury a programovací techniky. Praha: Computer Press, 2005. ISBN 978-80-251-0343-2.
  • AGARWAL, V. V. a J. HUDDLESTON. Databáze v C# 2008: průvodce programátora. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2309-6.
  • GUCKENHEIMER, S. a J. J. PEREZ. Efektivní softwarové projekty. Brno: Zoner Press, 2007. ISBN 978-80-86815-62-6.
  • HERNANDEZ, M. J. Návrh databází. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-0900-7.
  • GÁLA, L., J. POUR a Z. ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1.
  • Basl, J. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2279-5.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF