SZZ Analýza ekonomic. dat a rozhodování

Zkratka předmětu KMI/BZAER
Název předmětu SZZ Analýza ekonomic. dat a rozhodování
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/BZAER
Název Analýza ekonomických dat a rozhodování
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KMI/CENM, KMI/ENM, KMI/KENM, KMI/YENM, KMI/CSMAC, KMI/KSMAC, KMI/SMAC, KMI/YSMAC, KMI/CRM1, KMI/KRM, KMI/KRM1, KMI/RM, KMI/RM1
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti analýzy dat a teorie rozhodování. Student by měl v rámci státní zkoušky prokázat znalost základních pojmů, principů a početních operací z této oblasti a jejich aplikací v konkrétních úlohách. Tematicky první část zkušebních okruhů pokrývá problematiku pravděpodobnosti a náhodných veličin. Druhá část zkušebních okruhů je zaměřena na základní principy statistické inference a matematickou statistiku. Třetí část pak zahrnuje vybranou problematiku časových řad. Konečně čtvrtá část sestává z vybraných partií teorie operační analýzy.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů analýzy dat a teorie rozhodování. Musí reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

Zkušební okruhy:
1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY, PRAVDĚPODOBNOST A NÁHODNÉ VELIČINY
Populace a výběr, typy proměnných, měřítko proměnných, popis dat a jejich prezentace, explorační analýza dat, jevy a jejich pravděpodobnosti, pravidla pro počítání s pravděpodobností, Bayesův koncept pravděpodobnosti, popis distribuce pro diskrétní a spojité náhodné veličiny, nejpoužívanější diskrétní a spojité typy rozdělení n. v., centrální limitní teorém a zákon velkých čísel, teoretické (výběrové) typy rozdělení.
2. MATEMATICKÁ STATISTIKA, TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ A REGRESE
Techniky a formy výběrových šetření, vlastnosti bodových odhadů, konstrukce bodových a konfidenčních odhadů, intervalový odhad střední hodnoty, podílu a variability pro normální rozdělení, testování hypotéz základní koncepce, konstrukce testů, jednovýběrový t-test, dvouvýběrové t-testy, ANOVA, základní neparametrické testy, jednoduchá lineární regrese, předpoklady, odhad parametrů, standardní chyba odhadu parametrů, testování hypotéz regresních koeficientů, kvalita modelu, vícenásobná regrese, multikolinearita, heteroskedasticita a autokorelace v regresní analýze, extrémy, odlehlé pozorování a obecně vlivné pozorování, ANOVA a její využití v regresi, různé typy korelačních koeficientů, vlastnosti a použití.
3. ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD
Ekonomické časové řady a jejich základní vlastnosti, dynamika časových řad, vícenásobná regrese v časových řad, klasický model ekonomických časových řad (trend, sezónnost, cykličnost), míry vhodnosti modelu, dekompozice časových řad, vyhlazování časových řad, adaptivní modelování, základní principy spektrální analýzy a filtrace, predikce a její principy, modely finančních časových řad.
4. OPERAČNÍ ANALÝZA
Základní terminologie, lineární programování, simplexová metoda, projekty a jejich znázornění síťovými grafy, CPM, PERT, vícekriteriální optimalizace, matematický model dopravního problému

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předměty Teorie pravděpodobnosti a statistika (TPS), Statistické modelování a analýza časových řad (SMAC), Ekonometrie (ENM), Operační analýza (OA)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané ve zmíněných oblastech. Získané teoretické znalosti je schopen v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
 • DRAPER, N., SMITH, H. Applied Regression analysis, Wiley and Sons. New York, 1981.
 • PITEL, J. a kol. Ekonomicko-matematické metódy. Bratislava, Príroda, 1988.
 • Cipra, T. Finanční ekonometrie. Ekopress, 2008. ISBN 978-80-86929-43-9.
 • MONTGOMERY, D.C. and JOHNSON, L.A. Forecasting and Time Series Analysis. McGraw Hill, New York, 1977, 1977.
 • HILLIER F. S., LIEBERMAN G. J. Introduction to Operations Research. New York: McGraw-Hill, 2000, 2005, 2010 (kapitoly 1-6 a 9-10).
 • Wooldridge, J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach. South-Western College pub, 2009.
 • Gros, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0421-8.
 • Anděl, Jiří. Matematika náhody. Praha : Matfyzpress, 2003, 2003. ISBN 80-86732-07-X.
 • Arlt, J. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-539-4.
 • FRIEBELOVÁ, J. Operační analýza. EF JU, České Budějovice, 2009. ISBN 978-80-7394-193-2.
 • HENDL, JAN. Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Praha, Portál, 2004.
 • VANĚČKOVÁ, E. Rozhodovací modely II. ZF JU České Budějovice, 1998.
 • FRIEBELOVÁ, J., KLICNAROVÁ, J. Rozhodovací modely pro ekonomy. EF JU Č. Budějovice, 2007.
 • Anděl, J. Statistické metody 3. vyd., Praha, Marfyzpress.2003.ISBN 80-86732-08-8.
 • Newbold, P., Clarlson, W., Thorne, B. Statistics for Business and Economics. Prentice Hall, 2010. ISBN 10:0-13-507248-4.
 • ČERMÁKOVÁ, A., STŘELEČEK. Statistika I. JU v Českých Budějovicích, 2005.
 • Čermáková, A. Statistika II. Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 1998. ISBN 80-7040-270-9.
 • Čermáková, A. Statistika II - cvičení. Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2000. ISBN 80-7040-457-4.
 • Maňas, M. Teorie her a její aplikace. Praha, SNTL, 1991.
 • Mrkvička, T., Petrášková, V.:. Úvod do statistiky. Jihočeská univerzita, České Budějovice,, 2006.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF