Analýza a návrh IS 1

Zkratka předmětu KMI/ANIS1
Název předmětu Analýza a návrh IS 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/ANIS1
Název Analýza a návrh informačních systémů 1
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s principy objektově orientované analýzy a návrhu s důrazem na využití jazyka UML (Unified Modeling Language).

Požadavky na studenta

Vypracování a prezentace dvou semestrálních prací. Aktivní účast na cvičení.
Zkouška je zaměřena na znalosti z přednášek a základní dovednosti z cvičení, skládá se z písemné a ústní části.

Obsah

1. Úvod do modelování IS - architektura systému, komponentová architektura, visuální modelování, průběžné ověřování kvality, změnové řízení.
2. Modelovací jazyky, historie UML. Obecné vysvětlení návrhových vzorů - různé úrovně návrhových vzorů. Vysvětlení principů Model Driven Architecture (MDA).
3. Základní principy objektově orientovaného přístupu a modelování tříd v UML
4. Vysvětlení základních pojmů souvisejících s objektově orientovaným přístupem k návrhu software. Seznámení s nejzákladnějším typem diagramu v UML.
5. Diagramy: diagramy komponent, diagram balíčků, kompositní diagram, deployment diagram, diagramy případů užití.
6. Další diagramy: diagram aktivit, sekvenční diagram, diagram komunikace, stavový diagram, diagram časování (timing diagram).
7. Rozšíření UML - možností rozšiřování základní sémantiky UML pomocí stereotypů, tagged values a UML profilů. Popis integritních omezení v UML diagramech pomocí Object Constraint Language (OCL).
8. Využití UML v procesu návrhu softwaru
9. Zasazení UML diagramů do kontextu recesních metodik (Rational Unified Procesu), abstrakce a dekompozice. Možné přiřazení rolí definovaných v RUP k jednotlivým diagramům (kdo kreslí co).
10. Další artefakty v procesu návrhu software - specifikace nefunkčních požadavků (URPS+), dokument popisující architekturu, princip mechanismů, Framework.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základní znalosti principů programování.
Předmět nemá žádnou prerekvizitu.
Ekvivalence: KMI/ADIS1 Analysis and Design of IS 1

Získané způsobilosti

Absolvent kurzu by měl být schopen orientovat se v jednotlivých tématech analýzy a anávrhu systému a bude umět realizovat návrh jednoduchého systému pomocí UML diagramů.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D., RNDr. Josef Milota
  • Cvičící: RNDr. Josef Milota
Literatura
  • MERUNKA, V. Objektové modelování. 2008.
  • ŘEPA, V. Podnikové procesy. Procesní řízení a modelování. Grada, Praha, 2007.
  • BRUCKNER, T. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4.
  • I. Neustadt, J. Arlow. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Praha: Computer Press, 2010.
  • S.A. Bernard. An Introduction To Enterprise Architecture. AuthorHouse, 2012. ISBN 978-1477258002.
  • R. Pecinovský. Návrhové vzory. Praha: Computer Press, 2012.
  • S. Bennett, R. Farmer. Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML. McGraw-Hill Higher Education; 4 edition, 2010. ISBN 978-0077125363.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF