Didaktika ekonomických předmětů II

Zkratka předmětu KEN/UDEP2
Název předmětu Didaktika ekonomických předmětů II
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KEN/UDEP2
Název Didaktika ekonomických předmětů II
Akreditováno/Kredity Ano/7
Rozsah hodin Přednáška 18 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KRM/UDEP2
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je, aby si studenti osvojili důležité aspekty moderní didaktiky ekonomických předmětů. Osvojí si kompetence plánovat samostatnou výzkumnou činnost, zpracovávat grantové projekty na obohacení a rozvoj výuky v ekonomických předmětech, formulovat vědecké cíle takových projektů a hledat teoretické a experimentální metody k jejich řešení. V rámci toho si rozšíří dovednosti ve vyhledávání zdrojů vědeckých informací v časopisech a databázích ekonomických a pedagogicko-psychologických. Prohloubí své dovednosti v nových formách výuky - projektová výuka, využití moderních strategických a simulačních softwarů apod.

Požadavky na studenta

Požadavky ke zkoušce:
Studenti na základě individuálního zadání vypracují seminární práce zaměřené na hodnocení a přípravu kurikul, tématických plánů.
Student bude hodnocen na základě odevzdané seminární práce a písemného testu.

Obsah

Přednášky:
1. Organizace výuky ekonomických předmětů na středních školách;
2. Kvalifikace jako požadavek na kvalitu pracovních sil, její složky;
3. Učivo v odborném vzdělávání a jeho analýza;
4. Koncepce vyučování jsou v ekonomických předmětech;
5. Přínos koncepce projektového vyučování v ekonomických předmětech;
6. Programované vyučování;
7. Funkce fiktivní firmy ve výuce ekonomických předmětů;
8. Tvorba tématického plánu;
9. Diagnostika výsledků;
10. Doplňkové aktivity přinášející propojení teorie s praxí (organizace praxe ve firmách, exkurze).

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Absolvování předmětu DEP1.

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
  • Přednášející: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Literatura
  • Drahovzal, J. a kol. Didaktika odborných předmětů. Paido, Brno, 1997. ISBN 80-85931-35-4.
  • Skalková, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-1821-7.
  • Slavík, M., Miller, I. Oborová didaktika. Textová studijní opora. ČZU, Praha, 2004. ISBN 80-213-1145-2.
  • Ouroda, S. Oborová didaktikam studijní text v doplňujícím pedagogickém studiu. MZLU, Brno, 1999.
  • http://www.nuov.cz
  • http://www.nuov.cz
  • Kalhous, Z., Obst, O. Školní didaktika. Portál, Praha, 2002. ISBN 80-7178-253-X.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF