Didaktika ekonomických předmětů I

Zkratka předmětu KEN/UDEP1
Název předmětu Didaktika ekonomických předmětů I
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KEN/UDEP1
Název Didaktika ekonomických předmětů I
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 10 HOD/SEM Cvičení 4 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KRM/UDEP1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z didaktiky obecné v ekonomických předmětech. Pro jednotlivé disciplíny ekonomických předmětů se studenti naučí formulovat a nalézat vhodné formy, postupy a cíle vyučování. Ve výuce budou na praktických příkladech aplikovány didaktické zásady: 1. zásada výchovného vyučování, zásada vědeckosti, zásada spojení teorie s praxí, zásada individuálního přístupu, zásada názornosti, zásada uvědomělosti, zásada aktivity, zásada přiměřenosti, zásada soustavnosti a zásada trvalosti.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Studenti na základě individuálního zadání vypracují seminární práce zaměřené na hodnocení a přípravu kurikul, tématických plánů.
Každý student zpracuje přípravu na modelovou výukovou hodinu, odprezentuje ji, event. vytvoří didaktickou pomůcku pro potřeby dané hodiny.

Obsah

Přednášky:
1. Začlenění ekonomických předmětů do výuky;
2. Rámcové vzdělávací programy, Školní vzdělávací programy;
3. Příprava kurikula předmětů a mezipředmětové vztahy;
4. Transformace učiva;
5. Metodiky a didaktiky ekonomických předmětů;
6. Tvorba přípravy na hodinu;
7. Příprava a používání didaktických pomůcek;
8. Příprava a použití didaktické techniky;
9. Problematické situace ve výuce ekonomických předmětů;
10. Aplikace didaktických zásad.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Obecné znalosti.

Získané způsobilosti

Obsah předmětu je zaměřen tak, aby požadované výstupy (hodnocení a příprava kurikul, tématických plánů, příprav na výukové hodiny, tvorba didaktických pomůcek apod.) odpovídaly soudobé moderní didaktické praxi.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
  • Přednášející: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
  • Cvičící: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Literatura
  • Drahovzal, J. a kol. Didaktika odborných předmětů. Paido, Brno, 1997. ISBN 80-85931-35-4.
  • Skalková, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-1821-7.
  • Slavík, M., Miller, I. Oborová didaktika. Textová studijní opora. ČZU, Praha, 2004. ISBN 80-213-1145-2.
  • Ouroda, S. Oborová didaktikam studijní text v doplňujícím pedagogickém studiu. MZLU, Brno, 1999.
  • http://www.nuov.cz
  • http://www.nuov.cz
  • Kalhous, Z., Obst, O. Školní didaktika. Portál, Praha, 2002. ISBN 80-7178-253-X.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF