Regionální projektování

Zkratka předmětu KEN/RPD
Název předmětu Regionální projektování
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KEN/RPD
Název Regionální projektování
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KRM/RPD
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je vysvětlit studentům zásady tvorby projektů s využitím metodických přístupů kompatibilních s přístupy a principy EU. V rámci výuky půjde o způsob zpracování analytických podkladů, tvorbu programů k využití podpor EU, zpracování konkrétních projektů a o přípravu kompletní projektové dokumentace. Studenti se seznámí s metodami vymezení problémů v regionech, formulování cílů, priorit, opatření a návrhů projektů, se způsoby jejich kvantifikace, zpracování finančních plánů a s přípravou finančních tabulek. Součástí předmětu bude zvládnutí metod monitoringu projektů a zpracování celkového hodnocení. Současně s přípravou projektů bude vysvětlen systém administrace projektu, její institucionální organizační a finanční zabezpečení a vazba na poradenství spojené s tvorbou realizací projektů.

Požadavky na studenta

Požadavky ke zkoušce:
Vypracování projektové žádosti, včetně finančního rámce.

Obsah

Doporučená témata konzultací:
1. Základní metodologie v oblasti programového a projektového řízení;
2. Politika soudržnosti EU 2007 - 2013;
3. Tvorba programových dokumentů - institucionální rámec;
4. Operační programy ČR - cíle a priority, Regionální operační programy ČR 2007 - 2013;
5. Společná zemědělská politika, EAFRD, Program rozvoje venkova, MAS;
6. Řízení a implementace strukturálních fondů;
7. Projektový záměr a příprava tvorby projektu;
8. Metodický postup při tvorbě projektů, finanční řízení projektů, principy finanční spoluúčasti projektů;
9. Monitorování a hodnocení projektů - výběr vhodných monitorovacích indikátorů;
10. Informační systém, administrace a implementace projektu.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

KSR/REPR

Získané způsobilosti

Oborově volitelný předmět doktorského studia, který prohlubuje znalosti ve vybraných oblastech regionální projektování. Studenti si prohloubí znalosti v oblasti vytváření projektových žádostí typu měkkých i tvrdých, resp. investičních projektů s akcentem na administraci- monitorovaní projektů.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Literatura
  • VILAMOVÁ, Š. Čerpáme finanční zdroje Evropské unie. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1194-A.
  • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha, 2006. ISBN 80-247-1501-5.
  • MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, Brno, 2009. ISBN 978-80-87029-56-5.
  • WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J. a kol. Regionální rozvoj (Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování). Linde, a. s., Praha, 2008. ISBN 978-80-7201-699-0.
  • König, P. Rozpočet a politiky Evropské unie. Nakladatelství C. H. BECK, Praha, 2009. ISBN 978-80-7400-011-9.
  • ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1506-0.
  • TAUER, V., ZEMÁNKOVÁ, H., ŠUBRTOVÁ, J. Získejte dotace z fondů EU. Computer Press, a. s., Brno, 2009. ISBN 978-80-251-2649-3.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF