Regionální management 1

Zkratka předmětu KEN/RM1
Název předmětu Regionální management 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KEN/RM1
Název Regionální management 1
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KRM/RM1
Vyloučené předměty KEN/KREM1, KRM/KREM1, KSR/KREM1
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět je zaměřený na zkoumání prostoru a determinantů regionálního rozvoje z hlediska potřeb managementu ve veřejné správě. Věnuje se novým trendům ve veřejné správě, problematice managementu na regionální a místní úrovni.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní zapojení studenta do cvičení formou prezentace příspěvků na předem schválené téma, max. 2 absence.

Požadavky ke zkoušce:
Ústní zkouška - znalost látky v rozsahu vymezeném tímto sylabem.

Obsah

Témata přednášek:
1. Regiony a regionalizace. Hlavní typy regionů.
2. Urbanizace. Vývoj urbanizace v ČR.
3. Současné trendy urbanizace a regionálního rozvoje.
4. Regionální management. Vymezení pojmu regionální management; různá pojetí regionálního managementu.
5. Metodologie regionálního rozvoje.
6. Prostorové plánování. Úvod do prostorového plánování, typologie regionů, regiony soudržnosti.
7. Regionální disparity.
8. Programy rozvoje obcí, měst a regionů.
9. Partnerství a subsidiarita v regionálním managementu.
10. Vybrané oblasti zájmu regionální politiky, brownfields, klastry a klastrové iniciativy.

Jednotlivá cvičení navazují na témata přednášek.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Kompilace odborné literatury, obecné znalosti.

Získané způsobilosti

Student bude mít přehled o vývoji české i evropské regionální politiky, porozumí vztahu regionální politiky a regionálního rozvoje. Student bude umět vysvětlit dopady regionální politiky na regionální rozvoj na příkladu případových studií.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
  • Přednášející: RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
  • Cvičící: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Literatura
  • Wokoun, R. (2008). Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Praha: Linde, a. s.
  • Maier, K. (2012). Udržitelný rozvoj území. Praha: Grada Publishing.
  • Wokoun, R., Mates, P., Kadeřábková, L. (2011). Základy regionálních věd a veřejné správy. Plzeň : Aleš Čeněk.
  • Wokoun, R. (2012). Konkurenceschopnost regionů Evropské unie a České republiky. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
  • Marzluff, J. M. (2008). Urban ecology: an international perspective on the interaction between humans and nature. New York: Springer.
  • Pělucha, M. a kol. (2012). Venkov na prahu 21. století. Praha: Alfa Nakladatelství.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF