Regionální management

Zkratka předmětu KEN/REMA
Název předmětu Regionální management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KEN/REMA
Název Regionální management
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KRM/REMA
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubení teoretických a praktických přístupů k řízení hospodářského a sociálního rozvoje regionů. Důraz je kladen na zvládnutí metodologického aparátu v relaci k procesu strategického řízení regionů v širším rámci politik EU.
Teorie systémů a systémový přístup k pojetí regionu. Regionální rozvoj: teorie regionálního rozvoje, inovační teorie a modely inovací. Regionální politika: aktéři, typy a nástroje regionální politiky. Vývojové trendy regionální politiky a politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. Teoretická východiska a přístupy rozvoje regionů. Konkurenceschopnost regionů. Strategické řízení regionů. Paradigmata strategického řízení regionů. Průmyslové klastry, podnikatelské sítě a sociální kapitál. Strategie regionálního rozvoje s využitím klastrů. Systémy inovací v regionálním rozvoji. Programy rozvoje obcí, měst a regionu. Strukturální fondy, kohezní fond a iniciativy společenství. Management regionálních změn. Metodologický rámec regionálního managementu (systémová analýza a syntéza). Zásady regionálního projektování s využitím metodických přístupů kompatibilních s přístupy a principy EU. Zpracování analytických podkladů, tvorba programů k využití podpor EU včetně konkrétních projektů. Metody monitoringu projektů. Systém administrace projektu, jeho institucionální, organizační a finanční zabezpečení. Role jakosti a audit jakosti v programech regionálního rozvoje Vazba na poradenství spojené s tvorbou a realizací projektů.

Požadavky na studenta

Požadavky ke zkoušce:
Zpracování literární rešerše k zadané problematice.

Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Doporučená témata konzultací:
1. Regionalismus, teorie regionů, regionalizace;
2. Metodologie regionálního rozvoje - přístupy k řešení regálního rozvoje;
3. Hodnocení rozvojového potenciálu regionů;
4. Hlavní používané přístupy (typy) regionální analýzy;
5. Územní jednotky EU ve vztahu k samosprávě ČR;
6. Vývoj politiky HSS;
7. Principy regionální politiky, cíle regionální politiky, strukturální fondy;
8. Soustava strategických a programových dokumentů na evropské i národní úrovní a jejich vzájemná propojenost;
9. Absorpční kapacita ČR;
10. Základní struktura projektu - Monitorování a hodnocení projektů.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost předmětu REM.

Získané způsobilosti

Oborově volitelný předmět doktorského studia si klade za cíl prohloubit znalosti ve vybraných oblastech regionální politiky Evropské unie a České republiky. Studenti by měli pochopit vzájemné vztahy regionálních a lokálních orgánů s propojeností řídící a koordinační činností státu, s cílem efektivního a vyváženého rozvoje obcí, měst a regionů. Poznatky získané v seminářích umožní posluchačům velmi dobrou orientaci ve sféře regionální politiky EU a v ČR, včetně využívání strukturálních aj. fondů EU pro potřeby centrální, regionální a lokální správy v ČR.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Literatura
  • WOKOUN, R., ČERVENÝ, M. a kol. Ekonomika v prostoru - svět, střední Evropa, EU, OECD, ČR. Nakladatelství Linde, a. s., Praha, 2008. ISBN 978-80-7201-698-3.
  • WOKOUN, R., MATES, P. Management regionální politiky a reforma veřejné správy. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-608-3.
  • STIMSON, R. J., STOUGH, R. R., ROBERTS, B. H. Regional Economic Development - Analysis and Planning Strategy. Advances in Spatial Science, 2nd ed., 2006. ISBN 978-3-540-34826-9.
  • ARMSTRONG, H., TAYLOR, J. Regional Economics and Policy. Wiley-Blackwell, 2000. ISBN 978-0-631-21713-8.
  • WOKOUN, R. a kol. Regionální rozvoj a jeho management v České republice. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1301-0.
  • WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J. a kol. Regionální rozvoj (Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování). Linde, a. s., Praha, 2008. ISBN 978-80-7201-699-0.
  • WOKOUN, R. Strukturální fondy a obce I. ASPI - Wolters Kluwer ČR, Praha, 2006. ISBN 80-7357-138-2.
  • HRABÁNKOVÁ, M., BOHÁČKOVÁ, I. Strukturální politika EU. Nakladatelství C. H. BECK, Praha, 2008. ISBN 978-80-7400-111-6.
  • MCCANN, P. Urban and regional economics. OUP Oxford, 2001. ISBN 13:978-0198776451.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF