Regionální projektování

Zkratka předmětu KEN/KREPR
Název předmětu Regionální projektování
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KEN/KREPR
Název Regionální projektování
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KRM/KREPR
Vyloučené předměty
Podmiňující KEN/KREM, KEN/REM, KRM/KREM, KRM/REM, KSR/KREM, KSR/REM
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je osvojit si zásady regionálního projektování s využitím metodických přístupů a principů EU a připravit návrhy projektů odpovídajících schválené programové dokumentaci. Zásady regionálního projektování dle metodických přístupů a principů EU. Příprava a zpracování programových dokumentů (Národní rozvojový plán, Rámec podpory společenství, regionální a sektorové operační programy). Vazby mezi projekty a programovými dokumenty. Čerpání prostředků ze strukturálních fondů a tzv. iniciativ EU. Zpracování analytických podkladů. Formulace cílů, priorit a opatření projektů. Financování projektů. Zpracování finančních plánů. Metody monitorování projektů a jejich celkové hodnocení.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Samostatné studium literatury, konzultace a vypracovaní projektové práce (zahrnuje sběr datových informací, zpracování - analýza a syntéza problému, závěrečné zhodnocení, grafická a formální úprava).

Požadavky ke zkoušce:
Závěrečný písemný test, obhajoba a prezentace projektu.

Obsah

Témata přednášek:
1. Základy projektového managementu.
2. Životní cyklus projektu.
3. Tvorba projektu.
4. Rozpočet projektu.
5. Regionální politika a její vliv na přípravu a řízení projektů.
6. Legislativní východiska regionálního programování.
7. Zdroje pro financování projektů.
8. Systém programových dokumentů regionální politiky.
9. Principy programování a projektování.
10. Proces tvorby programových dokumentů.
11. Institucionální podpora regionální politiky.
12. Metodický postup při tvorbě a finančním řízení projektů.
13. Monitorování a hodnocení projektů.
14. Řízení projektů.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Regionální projektování je podmíněn předmětem Regionální management I.

Získané způsobilosti

Student bude schopen vypracovat projekt, včetně jeho finančního vyhodnocení, naučí se jednat s příslušnými institucemi a bude schopen svůj projekt samostatně obhájit.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
  • Přednášející: Ing. Radka Prokešová, Ph.D., doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
  • Cvičící: Ing. Radka Prokešová, Ph.D.
Literatura
  • Wokoun, R. (2012). Konkurenceschopnost regionů Evropské unie a České republiky. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
  • Štefánek, R. (2011). Projektové řízení pro začátečníky. Brno: Computer Press.
  • Vilamová, Š. (2005). Čerpáme finanční zdroje Evropské unie: praktický průvodce. Praha : Grada.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Písemná zkouška

Stáhnout jako PDF