Management hotel. a restauračních služeb

Zkratka předmětu KEN/KMHRS
Název předmětu Management hotel. a restauračních služeb
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KEN/KMHRS
Název Management hotelových a restauračních sl
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KRM/KMHRS
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Tento předmět má napomoci studentům seznámit se s aspekty práce v řídících funkcích
v podnicích služeb cestovního ruchu - s důrazem na hotelnictví, gastronomii a dopravu, tedy na hlavní služby cestovního ruchu. Absolvováním tohoto předmětu bude umožněno, aby se studenti mohli vyprofilovat na odborníky vhodné právě do pozic řídících pracovníků ve výše zmíněných oborech. Bude kladen důraz nejen na studium teoretických základů řízení provozu služeb v cestovním ruchu, ale též na praktické zvládnutí aktuálních úloh,
s nimiž se vedoucí pracovníci v podnicích cestovního ruchu setkávají v každodenní praxi. Předmět je doplněn exkurzemi a přednáškami odborníků z praxe.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování seminární práce (podnikatelský záměr, projektová dokumentace k čerpání dotace apod.).
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost řízení podniků poskytujících služby ubytovací a stravovací.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Přednášky:
Provoz a management hotelu;
1. Zákonné podmínky podnikání v gastronomii a hotelnictví;
2. Systém poskytování služeb v cestovním ruchu, tvorba koncepce (poslání, vize, strategie) a podnikatelského plánu;
3. Typologie hostů;
4. Výběr a řízení lidských zdrojů, manažerské styly;
5. Marketing - problematika nabídky, komunikace, distribuce a cenové politiky, balíčkování, programování, spolupráce a problematika lidí v procesu poskytování služeb;
6. Yield management - nákladová a kapacitní optimalizace zisku;
7. Rozdělení provozu hotelu - ubytovací část, stravovací část, technické zázemí a zázemí speciálních služeb;
8. Top management a management jednotlivých částí;
9. Operativní řídící činnosti;
a) Vedení evidence hostů;
b) Vedení evidence objednávek a rezervační systémy;
c) Odvody do státní či municipální pokladny, daňová problematika;
d) Účetnictví a rozpočtování;
10. Speciální činnosti;
a) Segmentace a tvorba nabídek pro specifické skupiny;
b) Animační program;
c) Plánování akcí;
d) Tvorba sezónních nabídek;
11. Doplňková činnost;
a) Směnárna;
b) Informace a poradenství;
12. Provoz a management stravovacích podniků/odbytových středisek hotelů (specifika);
13. Řízení kvality služeb v podnicích cestovního ruchu:
Jednotná klasifikace;
Certifikace;
Normalizace;
Řetězce a sítě;
Franchising.
Hygienické normy a problematika HACCP.
14. Integrace podniků služeb cestovního ruchu do jednotné koncepce nabídky destinace:
Destinační management;
Sdružení a spolky;
Úloha státní správy a samosprávy.

Cvičení:
1. Metody typologie hostů a zaměstnanců;
2. Zadání skupinového projektu pro 5 - 12 studentů (projekt na komerční využití zvolené a specifikované plochy v konkrétní destinaci);
3. Testování kreativity a osobních charakteristik členů řešitelských týmů, příprava spolupráce v týmech;
4. Tvorba podnikatelského záměru - na vzorovém příkladu;
5. Výpočty kalkulace v podnicích gastronomie a hotelnictví;
6. Specifikace a rozbor aktuálních moderních trendů v gastronomii a hotelnictví;
7. Prezentační techniky a různé typy prezentací - teoretická příprava;
8. Odborná exkurze do dvou zvolených hotelů;
9. - 14. Prezentace a hodnocení projektů.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Provoz služeb v cestovním ruchu.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům řízení hotelů, restaurací a dalších provozů poskytujících služby v cestovním ruchu, jsou schopni vypracovat projekty komplexní nabídky služeb cestovního ruchu, sestavovat plány akcí a kalkulovat je.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
 • Přednášející: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
 • Cvičící: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Literatura
 • Jakubíková, D. Marketing v cestovním ruchu : jak uspět v domácí i světové konkurenci. Praha, 2012. ISBN 978-80-247-4209-0.
 • Beránek, J. Moderní řízení hotelového provozu. Praha, 2013. ISBN 978-80-86724-45-4.
 • Parmová, D. - Parmová, D. Provoz služeb v cestovním ruchu. České Budějovice, 2003. ISBN 80-7040-611-9.
 • BERÁNEK, J. - KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Praha, 2003. ISBN 978-80-86724-30-0.
 • HORNER, S. - SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha, 2003. ISBN 80-247-0202-9.
 • EURO magazín.
 • MCCOOL, S. - MOISEY, R. N. Tourism, Recreation and Sustainability. Cabi, 2008. ISBN 9781845934705.
 • COT Business.
 • Ekonom.
 • Moderní řízení.
 • Všudybyl.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF