Agroturistika

Zkratka předmětu KEN/KAGT
Název předmětu Agroturistika
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KEN/KAGT
Název Agroturistika
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KRM/KAGT
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je pochopení podstaty agroturistiky, venkovské turistiky, významu cestovního ruchu v rozvoji regionů. Základní pojmy a historické etapy vývoje agroturistiky jako formy cestovního ruchu, úloha agroturistiky ve společnosti a v zemědělském podniku. Průzkum trhu, typologie klientů, proces segmentace, formy nabídky. Požadavky na ubytovací, stravovací, dopravní a další služby spojené s agroturistikou. Podpůrné organizace na českém trhu. Zahraniční zkušenosti s agroturistikou. Nástroje tvorby produktů: produkt, cena, distribuce a marketingová komunikace. Formy prezentace a participace na trhu. Důraz je kladen nejen na studium teoretických základů řízení provozu služeb v cestovním ruchu, ale též na praktické zvládnutí aktuálních úloh, s nimiž se provozovatelé agroturistických farem setkávají v každodenní praxi. Praktická část je spojena s odbornými akcemi do vybraných subjektů agroturistiky. Spolupráce s odborníky na agroturistiku z MZe a MMR.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování seminární práce (podnikatelský záměr, projektová dokumentace k čerpání dotace apod.)
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost řízení agroturistických služeb.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Přednášky:
Provoz a management agroturistické farmy:
1. Zákonné podmínky podnikání v gastronomii a ubytovacích službách v kontextu pojmů: venkovská turistika, ekoturistika, agroturistika.
2. Systém poskytování služeb v cestovním ruchu, tvorba koncepce (poslání, vize, strategie) a podnikatelského plánu.
3. Typologie hostů.
4. Výběr a řízení lidských zdrojů z hlediska venkovského prostoru.
5. Marketing - problematika nabídky, komunikace, distribuce a cenové politiky, balíčkování, programování, spolupráce a problematika lidí v procesu poskytování služeb.
6. Yield management - nákladová a kapacitní optimalizace zisku z CR.
7. Rozdělení provozu služeb - ubytovací část, stravovací část, technické zázemí a zázemí speciálních služeb.
8. Operativní řídící činnosti.
a) Vedení evidence hostů.
b) Vedení evidence objednávek a rezervační systémy.
c) Odvody do státní či municipální pokladny, daňová problematika.
d) Účetnictví a rozpočtování.
9. Speciální činnosti.
a) Segmentace a tvorba nabídek pro specifické skupiny.
b) Animační program.
c) Plánování akcí.
d) Tvorba sezónních nabídek.

Řízení kvality služeb:
10. Jednotná klasifikace;
Certifikace;
Normalizace.
11. Sdružování, řetězce a sítě;
Hygienické normy a problematika HACCP;

Integrace podniků do jednotné koncepce nabídky destinace.
12. Destinační management;
Sdružení a spolky.
13.-14. Úloha státní správy a samosprávy, projekty a granty ;

Cvičení:
1. Metody typologie hostů a zaměstnanců.
2. Zadání seminární práce - projektu (projekt na komerční využití zvolené a specifikované plochy v konkrétní destinaci).
3. Testování kreativity a osobních charakteristik.
4. Tvorba podnikatelského záměru - na vzorovém příkladu.
5. Výpočty kalkulace v podnicích.
6. Specifikace a rozbor aktuálních programů podpory, projektování na základě moderních trendů v gastronomii a hotelnictví.
7. Prezentační techniky a různé typy prezentací - teoretická příprava.
8. Odborná exkurze do zvolených firem.
9. - 14. Prezentace a hodnocení projektů.Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Obecné znalosti.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům podnikání v agroturistice, jsou schopni vypracovat projekt nabídky služeb cestovního ruchu, sestavovat plány akcí a kalkulovat je

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
 • Přednášející: RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Literatura
 • Škodová Parmová, D. Agroturistika. České Budějovice, 2007. ISBN 978-80-7394-009-6.
 • Pourová, M. Agroturistika. Praha, 2002. ISBN 80-213-0965-2.
 • Kol. Agroturistika : ubytování v soukromí : provozování veřejných ubytovacích zařízení : ostatní podnikatelské aktivity. Praha, 1993. ISBN 80-7084-060-8.
 • Kotler, P. Marketing Management. Praha, 2007.
 • Parmová, D. - Parmová, D. Provoz služeb v cestovním ruchu. České Budějovice, 2003. ISBN 80-7040-611-9.
 • Stříbrná, M. Venkovská turistika a agroturistika. Praha, 2005. ISBN 80-86726-14-2.
 • HORNER, S. - SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha, 2003. ISBN 80-247-0202-9.
 • Hollý, K. Jezdecká turistika. Ostrava, 2003. ISBN 80-7225-104-X.
 • Buckley R., - Weaver, D. B. - Pickering, C. Nature-Based Tourism, Environment and Land Management. 2008. ISBN 9781845934552.
 • Pourová, M. - Stříbrná, M. Venkovská turistika. Klatovy, 2003. ISBN 80-903093-5-3.
 • Šimková, E. Sustainability in Tourism and Rural Areas. Hradec Králové: Gaudeamus., 2013. ISBN ISBN 978-80-7435-.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF