Řízení služeb ve veřejné správě

Zkratka předmětu KEN/CRSVS
Název předmětu Řízení služeb ve veřejné správě
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KEN/CRSVS
Název Řízení služeb ve veřejné správě
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 18 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je vysvětlit problematiku služeb poskytovaných veřejnou správou, konkrétně studentům přiblížit diferenciaci mezi tržními službami a veřejnými službami. Na základě teorie veřejných služeb konkretizovat přístupy v managementu, hodnocení a financování těchto služeb. V neposlední řadě si studenti osvojí strategie a praktiky marketingu veřejných služeb.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování seminární práce (komparace strategických dokumentů, návrh marketingové koncepce obce, projektová dokumentace k čerpání dotace apod. aplikace metody SERVQUAL)
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost řízení podniků služeb.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Tematické okruhy přednášek:
Veřejné statky a služby - terminologie, charakteristiky a definice, typologie.
Teorie ekonomiky veřejných služeb.
Evaluace veřejných služeb - metody a přístupy.
Financování veřejných služeb.
Výkonnost a její měření ve veřejných službách.
Organizace poskytující veřejné služby - typy organizací a jejich legislativní rámec.
Řízení veřejných služeb - manažerské metody a techniky uplatňované ve veřejné správě
Personální řízení ve veřejných službách. Modely zaměstnávání, hodnocení zaměstnanců ve veřejné správě, odměňování a vzdělávání úředníků.
Principy managementu ve veřejných službách. New Public Management.
Vybrané manažerské nástroje využívané ve veřejné správě - CAF, benchmarking, Balanced Scorecard. Public Private Partnership.
Marketing služeb poskytovaných orgány veřejné správy.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Řízení služeb

Získané způsobilosti

Na základě teorie veřejných služeb umí studenti konkretizovat přístupy v managementu, hodnocení a financování těchto služeb. V neposlední řadě si studenti osvojí strategie a praktiky marketingu veřejných služeb.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
  • Přednášející: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Literatura
  • Krbová, Jana. Strategické plánování ve veřejné správě. Vydání první. Praha : Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-587-1.
  • Stejskal, Jan; Kuvíková, Helena,; Mikušová Meričková, Beáta,; Linhartová, Veronika. Teorie a praxe veřejných služeb. Vydání první. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017. ISBN 978-80-7552-726-4.
  • Vodáková, Jana. Výkonnost a její měření ve veřejném sektoru. Vydání první. Praha : Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-013-5.
  • Regions in Context.
  • Regions in Context II.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s multimediálními zdroji (texty, internet, IT technologie)

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Didaktický test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF