Management měst a obcí

Zkratka předmětu KEN/CMMO
Název předmětu Management měst a obcí
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KEN/CMMO
Název Management měst a obcí
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je osvojit si specifické znalosti v oblasti managementu měst a obcí, studenti budou po absolvování tohoto předmětu schopni uplatnit nabyté konkrétní kompetence na úrovni středního managementu velkých měst či vyšších manažerských pozic odborů menších měst, městysů a obcí. Od strategického řízení, přes operativní management, až po konkrétní aktivity při zadávání projektových rámců, plánování a realizaci marketingových aktivit municipalit či krizový management.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Prezentování a diskutování seminárních prací. Aktivní příprava na cvičení (řešení předem zadaných úkolů).

Požadavky ke zkoušce:
Písemný test a ústní zkouška. Váhy při hodnocení u zkoušky: 50% písemný test, 50% ústní zkouška.

Obsah

Témata přednášek:
Management na úrovni obce či města - vymezení základních pojmů, legislativní rámec
Nástroje a dokumenty managementu na úrovni samosprávných celků - krajů, měst a obcí
Strategické řízení měst a obcí - teorie, dokumenty, praktické postupy
Řízení rozvoje municipalit ve vazbě na politiky EU a státu
Operativní řízení měst a obcí - organizačně-řídící struktury, metody řízení a postupy schvalování dokumentů
Marketing ve správě obcí - diferenciace mezi marketingem veřejných služeb a destinačním marketingem
Projektování a řízení grantových rámců ve vazbě na programové dokumenty, financování měst a obcí
Energetický management - nové trendy a projektové podpory
Krizové řízení na úrovni měst a obcí
Manažerské informační systémy pro obce a jejich použití
Aktuální ekonomické přístupy v managementu obcí - např. cirkulární ekonomika, sdílená ekonomika.
Sdružení a kooperace obcí a měst na regionální, národní a mezinárodní úrovni
Evaluace, certifikace a ocenění měst a obcí - význam, příprava a realizace

Cvičení:
Tematicky navazuje na přednášky

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Student se dobře orientuje v oblasti managementu měst a obcí. Jednotlivé získané kompetence je schopen využít na úrovní středního managementu velkých měst.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
  • Přednášející: RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Literatura
  • Provazníková, R. (2015). Financování měst, obcí a regionů ? teorie a praxe. Praha, Grada.
  • Krbová, J. (2018). Moderní management ve veřejné správě. Nové, inovativní a kreativní přístupy v managementu veřejné správy: Výzvy a možnosti. Praha, Wolters Kluwer.
  • Centrum městského a regionálního marketingu.
  • Škodová Parmová, D., Dvořáková Líšková, Z. (2019). Regions in Context. Ekonomická fakulta JU.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning, Případová studie

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF