Finanční účetnictví I

Zkratka předmětu KUF/QFUC1
Název předmětu Finanční účetnictví I
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KUF/QFUC1
Název Finanční účetnictví I
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/FUC1
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/OZUC, KUF/QZUC, KUF/YZUC, KUF/ZUC
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je zvládnutí všeobecného rámce účetního systému a vymezení požadavků na účetní výkaznictví z hlediska uživatelských cílů. Účetnictví poskytuje komplexní pohled na činnost podnikatelského subjektu - zachycuje náklady, výnosy, výsledek hospodaření a jeho rozdělení, majetek a jeho zdroje. Vyjadřuje rovněž vztah podnikatelského subjektu k vnějšímu světu, především ke státnímu rozpočtu, odběratelům, dodavatelům, peněžním ústavům.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- aktivní účast na konzultacích
- úspěšné vypracování zápočtového testu - min. 60 %, jeden opravný test


Požadavky ke zkoušce:
- prokázání teoretických i praktických znalostí:
- úspěšné složení písemného testu - min. 60 %
- složení ústní části zkoušky

Do 24.11.2017 jsou studenti povinni se zapsat do kurzu v e-learnigu MOODLE: http://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=125

Obsah

Konzultace:
1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Zásoby. Finanční majetek dlouhodobý a krátkodobý. Tvorba a zachycení kursových rozdílů.
2. Zúčtovací vztahy pohledávky a závazky, společníci a členové družstva se statutem zaměstnance, daně a dotace. Vlastní kapitál základní kapitál, fondy. Cizí kapitál, rezervy, úvěry a půjčky.
3. Náklady a výnosy. Časové rozlišování. Leasingové financování. Výsledek hospodaření; transformace daňový základ a výsledná daň z příjmů. Použití výsledku hospodaření u jednotlivých forem obchodních společností.
4. Cíle a charakteristiky účetní závěrky (účetních výkazů) a její vypovídací schopnost. Účetní závěrka: účetní výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled změn vlastního kapitálu.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základy účetnictví (ZUC)

Získané způsobilosti

Studenti rozumí principům finančního účetnictví ve vazbě na požadavky finančního výkaznictví v podmínkách české legislativy u podnikatelských subjektů.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA.
Literatura
 • České účetní standardy.
 • Líbal, T. (2014). Účetnictví - principy a techniky. 4.vyd. Praha: ICU.
 • Líbal, T. (2016). Cvičné příklady pro studium předmětu Účetnictví - principy a techniky. 16.vyd. Praha: ICU.
 • Ryneš, P. (2016). Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2016. 16. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG.
 • Sbírka souvztažností.
 • Svoboda, J. (2012). Finanční účetnictví - cvičení. České Budějovice: EF, JU ČB.
 • Vyhláška MF 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Štohl, P. (2017) :Učebnice účetnictví 2017 - 2. díl. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štoh.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF