Finance podniku

Zkratka předmětu KUF/QFINP
Název předmětu Finance podniku
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KUF/QFINP
Název Finance podniku
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/FINP
Vyloučené předměty
Podmiňující KEN/EP, KEN/EP1, KEN/OEP1, KEN/QEP1, KUF/OZUC, KUF/QZUC, KUF/YZUC, KUF/ZUC
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Finance podniku jsou samostatná ekonomická disciplína, zabývající se financemi podniku a jejich řízením. Finanční řízení a rozhodování podniku se zabývá pohybem peněz a podnikového kapitálu, který je vyvolán fungováním nejrůznějších forem podnikatelských jednotek.
Cílem předmětu je seznámit absolventy se základními znalostmi finančního řízení a rozhodování podniku v tržní ekonomice.
Forma výuky tvoří přednášky a praktická cvičení.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na cvičeních - maximální 3 absence
Dva zápočtové testy. V každém ze zápočtových testů musejí studenti dosáhnout alespoň 70% bodů.
Podmínkou zápočtu je zapsání se do kurzu Podnikové finance v systému Moodle a ve stanoveném termínu (tj od počátku semestru do 28 února daného roku).
http://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=395
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.


Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je ústní. Celková známka se určuje na základě výsledků ústní zkoušky.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Okruhy předmětu:
1) Základy financí podniku, finanční rozhodování podniku a časová hodnota peněz
2) Majetková a kapitálová struktura podniku
3) Cash flow
4) Finanční analýza
5) Oběžný majetek a jeho řízení - zásoby, řízení pohledávek, řízení peněžních prostředků
6) Metody placení
7) Zdroje krátkodobého financování
8) Hodnocení efektivnosti investic - výnosové metody, nákladové metody. Způsob výběru metody financování
9) Riziko a jeho vliv na investiční rozhodování
10) Zdroje dlouhodobého financování

Konzultace:
1) Časová hodnota peněz. Aplikace ČSH při oceňování akcií a cenných papírů.
2) Finanční analýza (hodnocení rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity, a tržní efektivity).
3) Kritéria hodnocení efektivnosti investic.
4) Optimalizace kapitálové strukturyKonzultace:
1) Hodnocení efektivnosti investic.Vliv daní, úroků a inflace na investiční rozhodování.
2) Riziko.
3) Kapitálová struktura, náklady kapitálu.
4) Oceňování podniku.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti mají podrobné znalosti a dovednosti při zpracování a realizaci strategických cílů podniku prostřednictvím investičního rozhodování a kapitálového financování.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Daniel Kopta, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Liběna Kantnerová, Ph.D., Ing. Daniel Kopta, Ph.D., Ing. Jaroslava Pražáková, Ph.D., Ing. Petr Zeman, Ph.D.
Literatura
  • Marek,P. Studijní průvodce financemi podniku. Praha, 2009. ISBN 978-80-86929-49-1.
  • Peirson, G., Brown, R., Easton, S. Business Finance. 2004. ISBN 007471439-2.
  • Valach, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Ekopress, 2006.
  • Blaha, Z., Jindřichovská, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy. Management Press, 2006.
  • Kislingerová, E. Manažerské finance. C. H. Beck, 2007.
  • Brealey, R. A., Myers, S. Principles of Corporate Finance. 2005. ISBN 0072957239.
  • Neumaierová, I., Neumaier, I. Výkonnost a tržní hodnota firmy. Grada, 2005.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF