Účetní auditing

Zkratka předmětu KUF/KUA
Název předmětu Účetní auditing
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KUF/KUA
Název Účetní auditing
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 18 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět završuje celý soubor dílčích účetních předmětů uceleným pohledem na účetnictví a jeho produkty z hlediska ověřování účetní závěrky a celého účetního systému. Jde o pochopení smyslu ověřování účetních závěrek s tím, že posluchači by si měli osvojit základní principy a postupy ověřování, co od auditu může očekávat veřejnost a v co by měl vyústit, jak lze se zprávou auditora nakládat a kde je možné ji získat.. Současně si klade za cíl upozornit na rizikové oblasti vnitřního kontrolního systému v kontextu anti fraud opatření managementu. Obsahem předmětu jsou i základy mezinárodních auditorských standardů a dalších právních předpisů v oblasti auditu včetně jejich aplikace.

Požadavky na studenta

Zápočet: písemný test a případová studie. Povinnost studenta zapsat se do e-learningového systému Moodle v termínu od 1.10.- 19.10.2018, dostupný na http://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=52.

Zkouška: písemná a ústní zkouška.
Hodnocení zápočtu:
60% test, 40% případová studie

Váhy při hodnocení: zápočet (test a případová studie) 40% ; písemná zkouška 20%; ústní ztkouška 40%

Hodnocení zkoušky:
Výborně (90 - 100 %)
Velmi dobře (75 - 89 %)
Dobře (60 - 74 %)
Nedostatečně (0 - 59 %)

Obsah

Přednášky:
1. Účetní závěrka v podmínkách ČÚP, IAS/IFRS: účetní výkazy, výroční zpráva, vypovídací schopnost účetních výkazů.
2. Historie auditu, podstata a cíle auditu.
3. Právní úprava účetního auditu v souvislostech: vybrané problémy právní úpravy auditu v ČR, vnitřní normy Komory auditorů.
4. Mezinárodní rámec pro ověřovací zakázky. Cíle a principy auditu účetních závěrky. Specifika ověřovacích zakázek a auditu účetní závěrky.
5. Etika auditora, jeho odpovědnost. Etický kodex auditora. Kvalita auditu a jeho zajištění. Účetní etika.
6. Podmínky auditních zakázek. Dokumentace auditu (spis auditora, forma, obsah).
7. Plánování auditu účetní závěrky. Znalost účetní v a jejího prostředí a vyhodnocení rizik významných nesprávností.
8. Významnost z hlediska auditu. Stanovení hladiny významnosti. Auditorské riziko a významnost (materialita).
9. Audit Rozvahy. Cíle, testy spolehlivosti, analytické testy věcné správnosti a detailní testy.
10. Audit Výkazu zisků a ztrát. Cíle, testy spolehlivosti, analytické testy věcné správnosti a detailní testy.
11. Audit Přílohy k účetní závěrce, audit Výroční zprávy.
12. Důkazní informace a jejich vyhodnocení vzhledem k cíli auditu. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky. Výroky auditora a modifikace zprávy auditora.
13. Použití výpočetní techniky při auditu software a jeho využití při vyhodnocování údajů z účetnictví. Anti fraud management opatření účetní jednotky k detekci, prevenci a řízení rizika účetních chyb a podvodů.
14. Účetní podvody, kreativní účetnictví, AML zákon a praní špinavých peněz. Sankce a postihy dle zákona o účetnictví a trestního práva.


Další studijní pomůckou je e-learningový kurs v systému MOODLE dostupné na http://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=52 .
Kurz obsahuje podrobnější informace k tématům , text k rozdílům mezi ČÚP a IFRS zpracované společností Erst&Young, interaktivní test.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základy účetnictví, Finanční účetnictví, Účetní závěrka

Získané způsobilosti

Získat základy pro zjišťování a zajišťování věrohodnosti zveřejněných účetních informací, identifikaci chyb a omylů, porozumět souvislostem, přispět k výchovné funkci auditu.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.
 • Přednášející: Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA., doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.
Literatura
 • DRÁBKOVÁ, Z. Kreativní účetnictví a účetní podvody- Řízení rizika účetních chyb a podvodů. Praha: Wolter Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-791-2.
 • null
 • DRÁBKOVÁ, Z., KOUŘILOVÁ, J. skripta Účetní auditing. JU EF, 2016. ISBN 978-80-7394-560-2.
 • Zákon o auditorech č. 93/2009 Sb., v aktuálním znění.
 • MULLEROVÁ, L. Auditing pro manažery aneb proč a jak se ověřuje účetní závěrka. Praha, 2013. ISBN 978-80-7357-988-3.
 • MURPHY, A. G. Foreign corrupt practices act. USA: Wiley., 2010.
 • KAČR. Přířůčka pro provádění auditu. 2012. ISBN 978-80-86679-18-1.
 • Kouřilová, J., Drábková, Z., Sedláček, J. Q-DMFCA and CFEBT methods as possibilities of incorrectness identification and fraud in accounting of a firm. České Budějovice: JU EF, 2017.
 • Schiffer, V. Vnitřní kontrolní systém. Praha: ASPI, 2009.
 • KRÁLÍČEK, V. Zákon o auditorech Komentář. Praha, 2009. ISBN 978-80-7357-464-2.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Práce s textem (učebnicí, knihou), Písemná práce (např. u souborných zkoušek, klauzur), E-learning

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta, Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF