Mezinár. standardy úč. výkaznictví II

Zkratka předmětu KUF/KIFR2
Název předmětu Mezinár. standardy úč. výkaznictví II
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KUF/KIFR2
Název Mezinár. standardy úč. výkaznictví II
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/IFRS2
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky mezinárodních aspektů finančního účetnictví a výkaznictví na úrovni vybraných standardů. Seznámit studenty s vybranými účetními standardy včetně příkladů účtování vybraných problémů.

Požadavky na studenta

Absolvování předmětu IFRS 1 /KIFRS 1 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 1.

Požadavky k zápočtu:
Povinnost studenta zapsat se do kurzu předmětu ve studijním systému Moodle v době od 12. 2. 2018 do 2. 3. 2018 na https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=748, název kurzu KUF/IFRS2 LS2017- Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 2.

Celková úspěšnost minimálně 60% ze dvou zápočtových testů.
Vypracování seminární práce.

Požadavky ke zkoušce:
Celková úspěšnost minimálně 60% u písemné části zkoušky a ústní část zkoušky.
Obsah

Témata konzultací-tématických celků:

1- Úvod do IFRS. Koncepční rámec. Výkazy sestavované v souladu s IFRS.
Výnosy. Kritéria vykazování výnosů, oceňování, specifika.
Stavební smlouvy. Druhy smluv, jejich vykazování a oceňování.
Dopady změn směnných kursů cizích měn.
2- Výpůjční náklady. Vykazování, oceňování.
Pozemky, budovy a zařízení. Kritéria vykazování, modely pro oceňování.
Leasingy. Finanční, operativní leasing rozlišující kritéria, vykazování a oceňování.
Investice do nemovitostí. Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti.
3- Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky. Specifika vykazování, oceňování.
Nehmotná aktiva. Kritéria vykazování, oceňování.
Zásoby. Kritéria pro vykazování zásob, oceňování. Zásoby vlastní výroby.
4- Snížení hodnoty aktiv. Principy, oceňování a vykazování.
Konsolidovaná účetní závěrka: Podnikové kombinace.
Konsolidovaná a individuální účetní závěrka.

Studijní pomůckou je také e-learningový kurs v systému MOODLE dostupné na http://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=496.

Náplň konzultací dle Moodle: 1) tematický celek 1.-4., 2) tematický celek 5.-8., 3) tematický celek 9.-11., 4) tematický celek 12.-14.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Absolvování předmětu IFRS 1 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví.

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA.
 • Přednášející: Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA.
 • Cvičící: Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA.
Literatura
 • DVOŘÁKOVÁ,D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, 3.aktualizované vydání. Brno, 2011. ISBN 978-80-251-3652-2.
 • ŠRÁMKOVÁ, A.-JANOUŠKOVÁ, M., VOJÁČKOVÁ,H. IFRS/IAS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - praktické aplikace 2009/2010. Praha, 2009.
 • KRUPOVÁ, L. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Praha, 2009. ISBN 978-80-86324-76-0.
 • ŠRÁMKOVÁ, A., JANOUŠKOVÁ, M. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - IFRS praktické aplikace 2015. ICÚ, 2015. ISBN 978-80-8671-699-2.
 • MLÁDEK, R. Postupy účtování podle IFRS. 2009. ISBN 978-80-87212-13-1.
 • MULFORD, CH., COMISKEY, E. Creative Cash Flow Reporting: Uncovering Sustainable Financial Performance. UK, 2005. ISBN 0-471-46918-1.
 • VAŠEK,L., ŠRÁMKOVÁ, A., STROUHAL, J., CARDOVÁ, Z. Finanční účetnictví a výkaznictví. Praha, 2012. ISBN 978-80-86716-79-4.
 • MURPHY, A. G. Foreign corrupt practices act. UK, 2011. ISBN 978-0-470-91800-5.
 • IASC. International Financial Reporting Standards 2008. London, 2008.
 • MULFORD, CH., COMISKEY, E. The Financial Numbers Game: Detecting Creative Accounting Practices. UK, 2002. ISBN 10 0-471-77073-6.
 • CATTY, J., VADRON,D., ISOM, A. Guide to Fair Value under IFRS. UK, 2010.
 • MACKENZIE, B., COETSEE, D., NJIKIZANA, T., SELBST, T. International Financial Reporting Standards. UK, 2013.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF