Finanční trhy

Zkratka předmětu KUF/KFTR
Název předmětu Finanční trhy
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KUF/KFTR
Název Finanční trhy
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 18 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KUF/KFT
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s fungováním finančního trhu a jeho vlivem na reálnou ekonomiku. Po absolvování předmětu student rozumí investičnímu procesu a základním teoretickým konceptům v rámci finančních trhů a umí tyto znalosti použít při investičním rozhodování.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
1. Zapsání do kurzu KUF/FTR popř. KUF/KFTR v systému Moodle (http://moodle.ef.jcu.cz) do 4 týdne příslušného semestru včetně.
2. Aktivní účast na cvičeních (konzultacích u KS)
3. Vypracování dvou zápočtových testů (min. požadovaná úspěšnost 60 %). Testy se píší prezenčně v průběhu 7. a 14. týdne prezenční formy studia a na poslední konzultaci u kombinované formy studia. U prezenční formy studia 1. test obsahuje témata z 1. a 6. týdne příslušného semestru, 2. test témata ze 7. až 13. týdne příslušného semestru. U kombinované formy studia test obsahuje všechna témata příslušného semestru.

Požadavky ke zkoušce:
1. Písemný test ověřující znalost látky v rozsahu vymezeném tímto sylabem (min. požadovaná úspěšnost 60 %)
2. Ústní zkouška ověřující znalost látky v rozsahu vymezeném tímto sylabem
Váhy při hodnocení u zkoušky: zápočet 40 %, zkouškový test 20 %, ústní zkouška 40 %.

Obsah

Přednášky:
1. Ekonomický systém a finanční trhy, typologie finančních trhů
2. Teorie úrokových sazeb a druhy úrokových měr na finančních trzích
3. Teorie efektivních trhů, behaviorální finance a anomálie na finančních trzích
4. Moderní teorie portfolia a modely oceňování kapitálových aktiv - CAPM a APM
5. Fundamentální analýza cenných papírů
6. Technická analýza cenných papírů
7. Psychologické analýza cenných papírů a spekulativní bubliny na finančních trzích
8. Burza CP - primární trh a nové emise cenných papírů
9. Burza CP - sekundární trh
10. Bankovní sektor
11. Instituce kolektivního investování, investiční fondy
12. Pojišťovny, penzijní společnosti, penzijní fondy a důchodový systém
13. Regulace a dohled nad finančním trhem
14. Trendy na současných globálních trzíchPředpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti jsou seznámeni s funkcí a členěním finančního trhu, teoriemi souvisejícími s finančním trhem. Studenti se orientují v problematice obchodování na organizovaných trzích, jsou schopni vypočítat výnos a riziko cenného papíru a využívat analýz cenných papírů (fundamentální, technická, psychologická) potřebných v procesu investičního rozhodování na finančních trzích.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Petr Zeman, Ph.D., Ing. Miroslava Žiaková, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Petr Zeman, Ph.D., Ing. Miroslava Žiaková, Ph.D.
Literatura
  • Veselá, J. Investování na kapitálových trzích. Praha: ASPI,a.s., 2011. ISBN 978-80-7357-647-9.
  • Rejnuš, O. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Brno: CERM, 2012. ISBN 978-80-214-4415-7.
  • Musílek, P. (2011). Trhy cenných papírů (2. akt. vyd.). Praha: Ekopres, s. r. o.
  • Jílek, J. Akciové trhy a investování. Praha: Grada Publishing, a. s., 2009. ISBN 978-80-247-2963-3.
  • Fabozzi F. J. Capital markets : institutions, instruments, and risk management. 5th ed. Cambridge, 2015. ISBN 978-0-262-02948-3.
  • Rejnuš, O. Cenné papíry a burzy (2. vyd.). Praha: Cerm, 2013. ISBN 978-80-21446-73-1.
  • Rose P. S. Money and Capital Markets: The Financial System in an Increasingly Global Economy. Boston, McGraw - Hill Irwin, 2009.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF