Cenné papíry

Zkratka předmětu KUF/KCP
Název předmětu Cenné papíry
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KUF/KCP
Název Cenné papíry
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/CP
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní typologií cenných papírů. Studenti budou postupně seznámeni se všemi druhy cenných papírů, s vybranými deriváty finančního trhu a jejich právní úpravou v ČR. Kurz se dále zaměřuje na analýzu výnosů, rizik a oceňování jednotlivých investičních nástrojů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Účast na seminářích (75%)
2 zápočtové testy (70% úspěšnost)
Registrace do e-learningového kurzu do 22.10.2017

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalosti týkající se cenných papírů v oblastech korespondujících s tématy přednášek.

Obsah

Přednášky:
1. Typologie investic, riziko výnos investice
2. Cenný papír, základní druhy cenných papírů, právní úprava cenných papírů v České republice,
emise a evidence cenných papírů.
3. Peněžní trh, cenné papíry peněžního trhu
4. Cenné papíry peněžního trhu - směnka
5. Cenné papíry peněžního trhu - šek
6. Kapitálový trh, cenné papíry kapitálového trhu
7. Dluhové cenné papíry kapitálového trhu, dluhopisy
8. Analýza dluhopisu, vnitřní hodnota a výnos dluhopisu
9. Riziko dluhopisu, durace, konvexita, imunizace, rating dluhopisu
10. Majetkové cenné papíry kapitálového trhu, akcie
11. Analýza akcie, vnitřní hodnota a výnos akcie
12. Analýza portfolia
13. Finanční deriváty, jejich základní charakteristika a členění, kontrakty forward a futures
14. Finanční deriváty, kontrakty opce, swaps


Cvičení:
1. Rozdělení cenných papírů, oceňování cenných papírů
2. Finanční aritmetika - jednoduché a složené úročení, budoucí a současná hodnota, konvence
počítání dní
3. Instrumenty peněžního trhu - cenné papíry kotované na základě výnosu, cenné papíry kotované
na diskontním základě
4. Dluhopisy - vnitřní hodnota dluhopisu, výnosnost dluhopisu
5. Riziko dluhopisu, durace, konvexita, imunizace
6. Akcie - vnitřní hodnota akcie, předkupní právo na akcii
7. Výnosnost akcie a jeho měření
8. Riziko akcie a jeho měření
9. Analýza portfolia
10. Úvod do problematiky finančních derivátů
11. Finanční deriváty - forwardy
12. Finanční deriváty - futures
13. Finanční deriváty - opce
14. Finanční deriváty - swaps

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

-

Získané způsobilosti

Studenti se orientují v legislativě upravující cenné papíry v ČR, znají typologii jednotlivých cenných papírů, jejich náležitosti, orientují se v právech a povinnostech, které z cenných papírů vyplývají. Studenti jsou schopni vypočítat výnos a riziko různých finančních instrumentů a stanovit jejich vnitřní hodnotu.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Petr Zeman, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Petr Zeman, Ph.D.
Literatura
  • Rejnuš, O. (2013). Cenné papíry a burzy (2. vyd.). Praha: Cerm.
  • Veselá, J. (2011). Investování na kapitálových trzích. Praha: ASPI,a.s.
  • Kotásek, J., Pihera, V., Pokorná, J., Vítek. J. (2014). Právo cenných papírů. Praha: C. H. Beck.
  • Jílek, J. (2009). Akciové trhy a investování. Praha: Grada Publishing, a. s.
  • Dvořák, P. (2008). Deriváty. Praha, Oeconomia.
  • Dvořák, P. (2008). Deriváty. Praha, Oeconomia.
  • Rose P. S. (2009). Money and Capital Markets: The Financial System in an Increasingly Global Economy. Boston, McGraw - Hill Irwin.
  • Rejnuš, O. (2012). Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Brno: CERM.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), e-learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF