Finanční trhy

Zkratka předmětu KUF/FT
Název předmětu Finanční trhy
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KUF/FT
Název Finanční trhy
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubit témata vyučovaná v bakalářském kurzu Cenné papíry a seznámit studenty s fungováním finančního trhu a jeho vlivem na reálnou ekonomiku. Po absolvování předmětu student rozumí investičnímu procesu a základním teoretickým konceptům v rámci finančních trhů.

Požadavky na studenta

Podmínka získání zápočtu:
Úspěšné absolvování 1. a 2. zápočtového testu nebo opravného souhrnného testu (min. 60 %)
Seminární práce
Účast na cvičeních (max. 3. absence)
Zápis do e-lernigového kurzu do 4. 3. 2018

Zkouška:
Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část probíhá formou testu a její úspěšné absolvování
(70 %) je podmínkou pro účast na ústní zkoušce.

Hodnocení zkoušky:
Výborně 100 - 95 %
Výborně mínus 94 - 90 %
Velmi dobře 89 - 80 %
Velmi dobře minus 79 - 70 %
Dobře 69 - 60 %
Nevyhověl/a 59 - 0 %

Váhy při finálním hodnocení:
Zápočtové testy - 30 %
Písemná část zkoušky - 30 %
Ústní část zkoušky - 40 %

Obsah

Přednášky:

1. Ekonomický systém a finanční trhy, typologie finančních trhů, finanční zprostředkovatelé
2. Teorie úrokových sazeb a druhy úrokových měr na finančních trzích
3. Primární trh a nové emise cenných papírů
4. Sekundární trhy a obchody na burzovním a mimoburzovním trhu
5. Teorie portfolia a modely oceňování kapitálových aktiv - CAPM a APM
6 Teorie efektivních trhů, behaviorální finance a anomálie na finančních trzích
7. Fundamentální analýza cenných papírů
8. Technická analýza cenných papírů
9. Psychologické analýza cenných papírů a spekulativní bubliny na finančních trzích
10. Účastníci finančního trhu - bankovní sektor
11. Účastníci finančního trhu - instituce kolektivního investování, typologie investičních fondů
12. Účastníci finančního trhu - pojišťovny, penzijní fondy a důchodový systém.
13. Regulace a dohled nad finančním trhem


Cvičení:
1. Úvodní seminář, zadání seminárních prací
2. Výpočty úrokových měr
3. Výpočet rizika a výnosu investice ex-post, ex-ante
4. Burzovní informace, burzovní indexy a jejich výpočet
5. Organizátoři trhu cenných papírů, tvorba ceny, vypořádání burzovních obchodů
6. Diverzifikace rizika a teorie portfolia
7. Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM)
8. Fundamentální analýza - analýza trhu, odvětví, společnosti
9. Fundamentální analýza - finanční analýza, vnitřní hodnota akcie
10. Technická analýza - grafy a formace
11. Technická analýza - indikátory TA a základní strategie založené na TA
12. Obchodování - výběr obchodníka, obchodní účet, druhy investic, druhy burzovních pokynů
13. Kolektivního investování a fondy kolektivního investování

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti jsou seznámeni s funkcí a členěním finančního trhu, teoriemi souvisejícími s finančním trhem. Studenti se orientují v problematice obchodování na organizovaných trzích, jsou schopni vypočítat výnos a riziko cenného papíru a využívat analýz cenných papírů (fundamentální, technická, psychologická) potřebných v procesu investičního rozhodování na finančních trzích.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D., Ing. Petr Zeman, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Petr Zeman, Ph.D., Ing. Miroslava Žiaková, Ph.D.
Literatura
  • Veselá, J. (2011). Investování na kapitálových trzích. Praha: ASPI,a.s.
  • Rejnuš, O. (2012). Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Brno: CERM.
  • Musílek, P. (2011). Trhy cenných papírů (2. akt. vyd.). Praha: Ekopres, s. r. o.
  • Jílek, J. (2009). Akciové trhy a investování. Praha: Grada Publishing, a. s.
  • Fabozzi F. J. Capital markets : institutions, instruments, and risk management. 5th ed. Cambridge, 2015. ISBN 978-0-262-02948-3.
  • Rejnuš, O. (2009). Cenné papíry a burzy. Brno: CERM, 2009.
  • Rose P. S. (2009). Money and Capital Markets: The Financial System in an Increasingly Global Economy. Boston, McGraw - Hill Irwin.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF