Cenné papíry

Zkratka předmětu KUF/CP
Název předmětu Cenné papíry
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KUF/CP
Název Cenné papíry
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní typologií cenných papírů. Studenti budou postupně seznámeni se všemi druhy cenných papírů, s vybranými deriváty finančního trhu a jejich právní úpravou v ČR. Kurz se dále zaměřuje na analýzu výnosů, rizik a oceňování jednotlivých investičních nástrojů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
1. Zapsání do kurzů Cenných papírů KUF/CP popř. KUF/KCP v systému Moodle (http://moodle.ef.jcu.cz) do 4
týdne příslušného semestru včetně.
2. Aktivní účast na cvičeních (konzultacích u KS)
3. Vypracování dvou zápočtových testů (min. požadovaná úspěšnost 60 %). Testy se píší prezenčně v
průběhu 7. a 14. týdne prezenční formy studia a na poslední konzultaci u kombinované formy studia. U
prezenční formy studia 1. test obsahuje témata z 1. a 6. týdne příslušného semestru, 2. test témata ze 7.
až 13. týdne příslušného semestru. U kombinované formy studia test obsahuje všechny témata příslušného
semestru.

Požadavky ke zkoušce:
1. Písemný test ověřující znalost látky v rozsahu vymezeném tímto sylabem (min. požadovaná úspěšnost
60 %)
2. Ústní zkouška ověřující znalost látky v rozsahu vymezeném tímto sylabem

Hodnocení zkoušky:
Výborně (95 - 100 %)
Výborně minus (90 - 94 %)
Velmi dobře (80 - 89 %)
Velmi dobře minus (75 - 80 %)
Dobře (60 - 74 %)
Nevyhověl (0 - 59 %)

Váhy při hodnocení u zkoušky: zápočet 40 %, zkouškový test 20 %, ústní zkouška 40 %.

Obsah

Přednášky:
1. Typologie investic, riziko a výnos investice
2. Cenný papír, právní úprava cenných papírů v České republice, emise a evidence cenných papírů
3. Směnka
4. Šek
5. Dluhopis a zvláštní druhy dluhopisů
6. Vnitřní hodnota, riziko a výnos dluhopisu
7. Akcie
8. Vnitřní hodnota, riziko a výnos akcie
9. Ostatní cenné papíry akciového práva
10. Moderní teorie portfolia
11. Finanční deriváty kontrakty forwards
12. Finanční deriváty kontrakty futures
13. Finanční deriváty opce
14. Finanční deriváty swapy


Cvičení:
1. Rozdělení cenných papírů, oceňování cenných papírů
2. Finanční aritmetika - jednoduché a složené úročení, budoucí a současná hodnota, konvence
počítání dní
3. Instrumenty peněžního trhu - cenné papíry kotované na základě výnosu, cenné papíry kotované
na diskontním základě
4. Dluhopisy - vnitřní hodnota dluhopisu, výnosnost dluhopisu
5. Riziko dluhopisu, durace, konvexita, imunizace
6. Akcie - vnitřní hodnota akcie, předkupní právo na akcii
7. Výnosnost akcie a jeho měření
8. Riziko akcie a jeho měření
9. Analýza portfolia
10. Úvod do problematiky finančních derivátů
11. Finanční deriváty - forwardy
12. Finanční deriváty - futures
13. Finanční deriváty - opce
14. Finanční deriváty - swaps

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

-

Získané způsobilosti

Studenti se orientují v legislativě upravující cenné papíry v ČR, znají typologii jednotlivých cenných papírů, jejich náležitosti, orientují se v právech a povinnostech, které z cenných papírů vyplývají. Studenti jsou schopni vypočítat výnos a riziko různých finančních instrumentů a stanovit jejich vnitřní hodnotu.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Petr Zeman, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Petr Zeman, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Petr Zeman, Ph.D., Ing. Miroslava Žiaková, Ph.D.
Literatura
  • Veselá, J. (2011). Investování na kapitálových trzích. Praha: ASPI,a.s.
  • Kotásek, J., Pihera, V., Pokorná, J., Vítek. J. (2014). Právo cenných papírů. Praha: C. H. Beck.
  • Rejnuš, O. (2013). Cenné papíry a burzy (2. vyd.). Praha: Cerm.
  • Cipra, T. (2013). Matematika cenných papírů. Praha: Professional Publishing.
  • Rose P. S. (2009). Money and Capital Markets: The Financial System in an Increasingly Global Economy. Boston, McGraw - Hill Irwin.
  • Rejnuš, O. (2012). Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Brno: CERM.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), E-learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF