Motivace a stimulace pracovního jednání

Zkratka předmětu KŘE/MOSPJ
Název předmětu Motivace a stimulace pracovního jednání
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KŘE/MOSPJ
Název Motivace a stimulace pracovního jednání
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/MOSTI
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz seznamuje teoreticky studenty se základními pojmy a principy motivace a stimulace a s vlastní teorií motivace obecně při specifikaci některých prvků motivace a stimulace v pracovním jednání. Významné je praktické prožitkové pochopení vlastních motivů a stimulů za pomoci osobnostních testů, vedoucí k akceptaci jedinečnosti vlastní osobností i motivaci a stimulaci jejího pracovního jednání.

Požadavky na studenta

K zápočtu - seminární práce s přílohou výsledků všech probraných osobnostních testů. Zkouška: písemný test (úspěšnost 75 %), při ústní zkoušce zohledněna kvalita seminární práce.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod, základní terminologie.
2. Charakteristika motivace obecně a celostní pohled.
3. Úrovně mikro-, mezo- a makroprostoru v motivaci a stimulaci.
4. Sebepoznání, seberozvoj, celoživotní učení.
5. Sebemotivace a seberealizace.
6. Zdroje motivace a výkonová motivace.
7. Motivační struktura a motivační profil jedince.
8. Vybrané teorie motivace.
9. Teoretické modely motivace pracovního jednání.
10. Podniková kultura jako motivační faktor.
11. Stimulace a její význam pro motivaci jedince v pracovním procesu.
12. Stimulační prostředky a jejich členění.
13. Stimulační faktory pracovníků v týmech.
14. Motivační program podniku. Vedení k rozvoji pracovního potenciálu jedince a sociálních vlastností se zřetelem k uspokojení z práce.
Cvičení:
1. Způsob výuky a přístupy z různých zorných úhlů pohledu na motivaci a stimulaci pracovního jednání.
2. Zadání semestrální práce.
3. Funkčnost pravé a levé hemisféry v souvislosti se sebemotivací a motivací pracovního chování.
4. Temperament a jeho využití v souladu s motivací, stimulací a umístěním v pracovním procesu. 5. Ontogeneze vývoje lidské osobnosti, nevědomá motivace spojená s transakční analýzou.
6. Ontogeneze vývoje lidské osobnosti v oblasti vytváření zautomatizovaných životních scénářů.
7. Smyslové vnímání a rozumová analýza v motivaci a stimulaci pracovního jednání.
8. Emocionální vnímání a intuitivní poznání v motivaci a stimulaci pracovního jednání jedince.
9. Hierarchie vědomé stránky lidské osobnosti a vědomá motivace pracovního jednání.
10. Hierarchie nevědomé stránky lidské osobnosti a nevědomá motivace pracovního jednání.
11. Dotazník motivace a hierarchie uznávaných hodnot. 12. Profesní typologie ve spojitosti s motivací a stimulací k pracovnímu jednání.
13. Kariérové kotvy ve spojitosti s motivací a stimulací k pracovnímu jednání.
14. Vlastní pracovní potřeby ve spojistosti s motivací a stimulací pracovního jednání.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti se orientují v teorii motivace a stimulace a pochopí možnosti řešení adekvátních forem a otázek spojených s ovlivňováním pracovní ochoty lidí, které vedou až k vlastní sebemotivaci.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
  • Cvičící: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
Literatura
  • Krninská, R. (2012). Motivace a stimulace pracovního jednání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
  • Krninská, R. (2002). Kulturologické aspekty řízení lidských zdrojů. České Budějovice: Jihočeská univerzita.
  • Plamínek, J. (2010). Tajemství motivace. Praha: Grada.
  • Plamínek, J. (2013). Sebepoznání, sebeřízení a stres. Praha: Grada.
  • Bělohlávek, F. (2016). 25 typů lidí - jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat. Praha: Grada.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF