Motivace a stimulace pracovního jednání

Zkratka předmětu KŘE/KMSPJ
Název předmětu Motivace a stimulace pracovního jednání
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KŘE/KMSPJ
Název Motivace a stimulace pracovního jednání
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz seznamuje teoreticky studenty se základními pojmy a principy motivace a stimulace a s vlastní teorií motivace obecně při specifikaci některých prvků motivace a stimulace v pracovním jednání. Významné je praktické prožitkové pochopení vlastních motivů a stimulů za pomoci osobnostních testů, vedoucí k akceptaci jedinečnosti vlastní osobností i motivaci a stimulaci jejího pracovního jednání.

Požadavky na studenta

K zápočtu - seminární práce s přílohou výsledků všech probraných osobnostních testů. Zkouška: písemný test (úspěšnost 75 %), při ústní zkoušce zohledněna kvalita seminární práce.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod, základní terminologie.
2. Charakteristika motivace obecně a celostní pohled.
3. Úrovně mikro-, mezo- a makroprostoru v motivaci a stimulaci.
4. Sebepoznání, seberozvoj, celoživotní učení.
5. Sebemotivace a seberealizace.
6. Zdroje motivace a výkonová motivace.
7. Motivační struktura a motivační profil jedince.
8. Vybrané teorie motivace.
9. Teoretické modely motivace pracovního jednání.
10. Podniková kultura jako motivační faktor.
11. Stimulace a její význam pro motivaci jedince v pracovním procesu.
12. Stimulační prostředky a jejich členění.
13. Stimulační faktory pracovníků v týmech.
14. Motivační program podniku. Vedení k rozvoji pracovního potenciálu jedince a sociálních vlastností se zřetelem k uspokojení z práce.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti se orientují v teorii motivace a stimulace a pochopí možnosti řešení adekvátních forem a otázek spojených s ovlivňováním pracovní ochoty lidí, které vedou až k vlastní sebemotivaci.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
Literatura
  • Krninská, R. (2012). Motivace a stimulace pracovního jednání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
  • Krninská, R. (2002). Kulturologické aspekty řízení lidských zdrojů. České Budějovice: Jihočeská univerzita.
  • Plamínek, J. (2010). Tajemství motivace. Praha: Grada.
  • Plamínek, J. (2013). Sebepoznání, sebeřízení a stres. Praha: Grada.
  • Bělohlávek, F. (2016). 25 typů lidí - jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat. Praha: Grada.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF