Pluralismus v ekonomickém myšlení

Zkratka předmětu KRM/PEM
Název předmětu Pluralismus v ekonomickém myšlení
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KRM/PEM
Název Pluralismus v ekonomickém myšlení
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se současnými trendy a pluralitním myšlením v ekonomii ve třech oblastech: ekonomická teorie, metodologie a interdisciplinarita. Výuka předmětu kombinuje přednášky domácích pedagogů EF JU a externích přednášejících. Předmět vznikl v reakci na mezinárodní studentskou výzvu "Pluralismus v ekonomii", ke které se v roce 2015 přihlásila EF JU jako první česká ekonomická fakulta.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Účast na výuce, zpracování 3 esejů (rozsah 2-3 strany) nebo prezentací reflektujících externí přednášky nebo vybraná témata seminářů.
Příprava na cvičení může zahrnovat samostudium literatury v podobě krátkých textů.

Obsah

1 - Úvod do kurzu, představení tří pluralitních aspektů v ekonomickém myšlení.
2 - Pluralita v ekonomické teorii: Environmentální ekonomie, ekologická institucionální ekonomie.
3 - Pluralita v ekonomické teorii: Méně známé ekonomické přístupy - německá Ordnungspolitik.
4 - Mezioborová pluralita: Ekonomie a sociologie.
5 - Mezioborová pluralita: Ekonomie a antropologie.
6 - Mezioborová pluralita: Vybrané aspekty hodnoty práce.
7 - Metodologická pluralita: Kvantitativní a kvalitativní výzkum ve společenských vědách.
8 - Metodologická pluralita: Bioekonomika jako případová studie aplikace pluralitního myšlení.
9 - Metodologická pluralita: Simulační přístupy v ekonomii nevyžadující všeobecnou rovnováhu.
10 - Externí expertní přednáška I
11 - Externí expertní přednáška II
12 - Externí expertní přednáška III
13 - Závěrečné shrnutí

Přednášky externích expertů:
Tři přednášky externích expertů se vztahují k jednomu z aspektů pluralismu v ekonomickém myšlení (teorie, metodologie, interdisciplinarita). Témata přednášek budou volena s ohledem na aktuální dění a nové trendy ve výzkumu a výuce. Mezi externími experty budou zastoupeni akademici z ostatních veřejných VŠ, soukromého sektoru i státní správy.
Přednášky externích přednášejících jsou organizovány ve spolupráci s ostatními katedrami EF JU a jsou zahrnuty do cyklu veřejně přístupného semináře Pluralismus v ekonomii.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět je určen pro studenty magisterského studia.

Získané způsobilosti

Studenti získají vhled do pluralitního myšlení v ekonomii a vztahu ekonomie k ostatním společenským vědám. Budou schopni písemně zpracovat s tím související témata a kriticky o nich uvažovat a diskutovat.

Garanti a vyučující
 • Garanti: PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., doc. Ing. Růžena Krninská, CSc., doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc., Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D., PhDr. Jan Vávra, Ph.D., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
 • Cvičící: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., doc. Ing. Růžena Krninská, CSc., doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc., Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D., PhDr. Jan Vávra, Ph.D., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Literatura
 • Johanisová, N. Ekonomičtí disidenti. Kapitoly z historie alternativního ekonomického myšlení. 2014.
 • SEDLÁČEK, T. Ekonomie dobra a zla. Zlín: 65. Pole, 2009.
 • Vávra, J., Lapka M., Cudlínová, E. Ekonomika v souvislostech. Varia. UK Praha, 2015. ISBN 978-80-7308-571-1.
 • Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha. 1993.
 • Volejníková, J. Moderní kompendium ekonomických teorií: od antických zdrojů až po třetí tisíciletí. Praha: Profess Consulting, 2005.
 • Taleb, N.S. Černá labuť. Následky vysoce nepravděpodobnostních událostí. Praha: Paseka, 2011.
 • Batten, D. F. Discovering artificial economics: how agents learn and economies evolve. Boulder: Westview Press, 2000.
 • Vojtko, V., Mildeová, S. Dynamika trhu. Praha: Profess Consulting, 2007.
 • Kahn, C. and Hart, K. Economic Anthropology. Cambridge: Polity Press, 2011.
 • CUDLÍNOVÁ, E. Ekologická ekonomie a životní prostředí. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2006. ISBN 80-7040-862-6.
 • Johanisová, N. Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly. Brno: MU, 2014.
 • Slavíková, L. Environmentální či ekologická ekonomie a ekonomie zdrojů: terminologická rozvolněnost v českém výzkumu. in Acta Oeconomica Pragensia 23(3): 48?57. 2015.
 • Reichel, J. Kapitoly z metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009.
 • Bauman, Z. Myslet sociologicky, Slon 1996, ISBN 80-85850-14-1.
 • Ševčík, M., Váňa, D. a Ševčíková, M. Politická ekonomie, hospodářská politika a hospodářské dějiny v rámci pedagogických vědeckých aktivit Vysoké školy ekonomické od druhé poloviny 20. století. in Politická ekonomie 2013(4): 481?501. 2013.
 • CUDLÍNOVÁ, E. Změny ve stylu ekonomického myšlení ? šance pro trvale udržitelný rozvoj společnosti nebo pro zelený ekonomický růst? in Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica 2009(1): 23?34. 2009.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF

MENU