Environmentální management

Zkratka předmětu KRM/KEM
Název předmětu Environmentální management
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KRM/KEM
Název Environmentální management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KSR/KEM
Vyloučené předměty KRM/KEMA, KSR/KEMA
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s environmentální aspekty ekonomického managementu a to nejen na úrovni regionu a firmy, ale i v širších makroekonomických souvislostech rozhodování společnosti. Environmentální management představuje teorii a praxi zaměřenou na zohlednění rozměru přírody do vlastního managementu. Kurz postupuje od definování základních pojmů jako je ekologie a životní prostředí, k jejich reflexi v ekonomické teorii a praxi, až k principu udržitelnosti rozvoje a jeho praktické aplikaci v environmentálním managementu.
Cílem tohoto kurzu je naučit studenty přistupovat k ekonomickým rozhodnutím a hodnocení projektů v daném území nejen v sociálně ekonomických, ale i environmentálních souvislostech. Jinými slovy, naučit studenty chápat význam životního prostředí v jejich budoucí roli manažerů podniku a regionu. Přiblížením teoretických přístupů jsou jednotlivé případové studie a jejich analýza. Případové studie se týkají nejen ČR, ale i ostatních zemí EU, takže umožňují srovnání různých přístupů k environmentálnímu managementu nejen historicky, ale i mezinárodně.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Seminární práce.
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Požadavky ke zkoušce:
Písemný test a ústní zkouška.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.


Příklady témat seminárních prací:
Dobrovolné dohody v životním prostředí a jejich využití v ČR
Dotační programy podporující péči o přírodu a krajinu v ČR
Klimatické změny a výsledky Summitu v Kodani.. praktické dopady v ČR
Jak je využíván nebo zneužíván výnos z emisních povolenek v ČR

Obsah

Přednášky:
1. Environmentální problémy a jejich řešení - historie přístupů
2. Ekologie a ekonomie- shodné rysy a odlišnosti
3. Použití ekologických principů v tvorbě ekonomické politiky- historický vývoj a současnost
4. Nejdůležitější mezinárodní konference a dokumenty, které se zabývají globálními problémy;
5. Environmentální politika a trvale udržitelný rozvoj
6. Environmentální rozměr nákladově efektivní analýzy
7. Role informací a environmentální management
8. Riziko, princip předběžné opatrnosti a řízení životního prostředí;
9. Ekologické výrobky a ekologické etikety - "green management"
10.Ekostopa a alternativní indikátory "green managementu"
11. Řešení konfliktů environmentálního managementu;
12. Environmentální management na různých odvětví- zemědělství, průmysl
13. Oceňování přírody a krajiny
14. Praktické Případové studie z EU a ČR

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Obecné znalosti

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
 • Přednášející: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
Literatura
 • KRAFT, J. a Iva RITSCHELOVÁ I. Ekonomie pro environmentální management. Vyd. 2., upr. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 134 s, 2004. ISBN 80-7044-609-9.
 • VEBER, J. Environmentální management. Praha VŠE, 2002. ISBN 80-245-0336-0.
 • Mezřický, V.:. Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha, Portál, 2005.
 • " ŠAUER, P., KREUZ, J. DVOŘÁK, A., LISA, A. PRÁŠEK, J. Hodnocení efektivnosti implementace environmentálních politik. Cenia, 2009. ISBN 978-80-85087-80-2.
 • VEBER, J., HŮLOVÁ, M., PLÁŠKOVÁ, A. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce: legislativa, systémy, metody, praxe. Praha: Management Press, 358 s, 2006. ISBN 80-7261-146-1.
 • KRAMER, M., URBANIEC, M., OBRŠÁLOVÁ, I. Mezinárodní management životního prostředí. Svazek I, Interdisciplinární rámcové podmínky environmentálně orientovaného řízení podniku. Praha, CH BECK, 2005. ISBN ISBN 80-7179-919-.
 • KRAMER, M., BRAUWEILER, J., RITSCHELOVÁ, I. Mezinárodní management životního prostředí. Svazek II, Nástroje a systémy environmentálního managementu. Praha C H Beck, 2005. ISBN 80-7179-920-3.
 • GREGOR, F. Společenská odpovědnost firem a ochrana životního prostředí. Ekologický právní servis, online.
 • Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF