Ekopolitika a ekonomika živ. prostředí

Zkratka předmětu KRM/KEEZP
Název předmětu Ekopolitika a ekonomika živ. prostředí
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KRM/KEEZP
Název Ekopolitika a ekonomika živ. prostředí
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je ukázat možnosti integrace rozměru životního prostředí do ekonomického rozhodování na úrovni ministerstev i regionálních úřadů. Studenti mají možnost podívat se na ekologickou politiku z ekonomického úhlu pohledu. Jaké jsou praktické ekonomické nástroje, jejich historie, způsob a efektivnost uplatňování v případě vyžadované ekologické formy chování Kurz se postupně zabývá širšími souvislostmi obecného vývoje problematiky vztahů ekologické politiky a ekonomiky, až po praktické řešení problémů ekonomickou politikou a ekonomickými nástroji EU a ČR.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Podmínky pro udělení zápočtu: zpracování 2 seminárních prací. V seminární práci by měla být zřejmá návaznost probrané látky s praktickým zaměřením posluchače. Rozsah práce je cca 8 stran.
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost ekologické politiky a ekonomických nástrojů k ochraně životního prostředí. Celková známka se určuje na základě výsledků ze seminárních prací, zkouškového testu a ústní zkoušky.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Přednášky:
1 - Zásady environmentální politiky a vymezení základních pojmů
2 - Princip trvale udržitelného rozvoje a jeho politická podpora
3 - Ekopolitika v České republice historie a současnost
4 - Ekopolitika v Evropské unii
5 - Srovnání vývoje a přístupů k ekopolitice v Evropské unii a USA
6 - Ekopolitika podle odvětví Doprava
7 - Ekopolitika podle odvětví Energetika
8 - Ekopolitika podle odvětví Zemědelství
9 - Ekopolitika podle odvětví Odpadové hospodářství
10 - Ekopolitika podle složek životního prostředí (voda, půda, ovzduší, klima)
11 - Ekopolitika a podniky (ISO, EMAS)
12 - Zelená ekonomie, Green marketing


Cvičení:
odpovídají tématům přednášek

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

SStudenti rozumí základním principům ekonomického přístupu ve vztahu k životnímu prostředí, jsou schopni orientovat se v ekonomických nástrojích na ochranu ŽP a použít metodiku oceňování přírodních zdrojů pro argumentaci nákladově ziskové analýzy. Studenti by měli pochopit rozdíl mezi environmentalismem jako ideologií a environmentální politikou a rozhodnout se pro řešení environmentálních konfliktů, politickým rozhodnutím, zákonem, ekonomickými nástroji nebo vyjednáváním.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
Literatura
  • DVOŘÁKOVÁ LÍŠKOVÁ, Z., CUDLÍNOVÁ, E. Ekopolitika a ekonomika životního prostředí. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7394-521-3.
  • PEARCE, D., MARKANDYA, A., BARBIER, E. B. Blueprint for a Green Economy. London, Earthscan Publications Ltd., 1990. ISBN 1-85383-066-6.
  • CUDLÍNOVÁ, E. Ekologická ekonomie a životní prostředí. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2006. ISBN 80-7040-862-6.
  • ŠAUER, P., LISA, A. Environmentální ekonomie a politika - Výukové případové studie. Univerzita Karlova v Praze, 2007. ISBN 978-80-87076-08-8.
  • ŠAUER, P., DVOŘÁK, A. Úvod do ekonomiky životního prostředí. VŠE Praha, 1997. ISBN 80-7079-548-4.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF