Ekologie a management krajiny

Zkratka předmětu KRM/EMK
Název předmětu Ekologie a management krajiny
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KRM/EMK
Název Ekologie a management krajiny
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KSR/EMK
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Kurs krajinné ekologie a péče o krajinu je koncipován jako speciální kurs pro ekonomické obory. Nepředpokládá absolvování jiných ekologických ani přírodovědných předmětů. Seznámí studenty s prostředím krajiny, kde se ekonomická činnost odehrává, nazíraným ekologicky a environemntálně. Ekologie jako vědní i aplikovaný obor, problematika vnímání krajiny a definice krajiny. Problematika změn v evropské krajině.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Individuální prezentace na dané téma, diskuse.
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Požadavky ke zkoušce:
Orientace v základních pojmech ekologie a krajinné ekologie, vlastní volba tématu k diskusi, prezentace prostudované literatury ke zvolenému tématu. Test a ústní zkouška.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Přednášky:
1. Stručný přehled pojmů a principů obecné ekologie. Kultura - krajina - příroda;
2. Základní principy a ústřední pojmy krajinné ekologie;
3. Zakladatelská definice krajiny;
4. Kulturní kořeny pojmu krajin;
5. Krajina je předvědecký pojem, sociologický pohled;
6. Současný rurální versus urbánní prostor;
7. Rurální kultura, její vzestup a pád;
8. Indikátory trvale udržitelného rozvoje (environmentální, sociální, ekonomické) ;
9. Typologie evropské krajiny sensu Meeus I;
10. Typologie evropské krajiny sensu Meeus II;
11. Co dokáže koeficient ekologické stability?;
12. Současné změny evropské krajiny;
13. Evropská Úmluva o krajině, krajinný ráz, vnímání krajiny.

Cvičení:
Základní témata cvičení - organizační poznámka: vzhledem k terénu nejsou pravidelně omezena na 1 hod, ale mohou být spojována do exkurzí.
Proč a jak vytvořit dotazník o krajině?
Venkov jako skanzen, urban sprawl a identita - ukázky v terénu.
Krajina a umění - od klasického po fotografii. Výstava AJG Hluboká, výstavy fotografií.
Poznávání typologie rurální krajiny v terénu.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Obecné znalosti.

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
  • Cvičící: doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
Literatura
  • CUDLÍNOVÁ, E. Ekologická ekonomie a životní prostředí. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2006. ISBN 80-7040-862-6.
  • ŠAUER, P., LISA, A. Environmentální ekonomie a politika - Výukové případové studie. Univerzita Karlova v Praze, 2007. ISBN 978-80-87076-08-8.
  • BERAN, V., DLASK, P. Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1201-X.
  • CUDLÍNOVÁ, E., LAPKA, M. Úvod do krajinné ekologie pro rozvoj venkova. Ekonomická fakulta JU, České Budějovice, 2008. ISBN 978-807394-077-5.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Rozhovor, Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF