Uplatňování práva v EU

Zkratka předmětu KPH/KUPEU
Název předmětu Uplatňování práva v EU
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KPH/KUPEU
Název Uplatňování práva v EU
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KPH/UPEU
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je osvojit si mechanismy uplatňování evropského práva národními orgány jednotlivých členských států a orgány EU.Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a prezentace samostatné seminární práce na zadané téma a úspěšné napsání zápočtového testu.

Požadavky ke zkoušce:

Obsah

Přednášky:

1 - Prameny práva evropských společenství, tvorba evropského práva a jeho transpozice do českého národního práva;
2 - Evropské soudnictví;
3 - Evropské právo civilního (soudního) procesu;
4 - Spotřebitelské právo, Evropské právo obchodních společností;
5 - Volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, euro-občanství a europass;
6 - Úloha a postavení advokáta a soudce v systému evropského práva a na vnitrostátní úrovni;
7 - Budoucí vývoj evropského práva.

Cvičení:

1 -vznik a vývoj Evropské unie;
2 - prameny komunitárního práva a jeho vlastnosti;
3 - soudní orgány EU a jednotlivé druhy žalob;
4 - Úmluva na ochranu lidských práv a základních svobod;
5 - soudní řízení s přeshraničním prvkem v rámci EU;
6 - insolvenční řízení - vnitrostátní a s přeshraničním prvkem v rámci EU;
7 - ochrana spotřebitele v rámci EU;
8 - ochrana hospodářské soutěže v rámci EU;
9 - volný pohyb zboží;
10 - volný pohyb osob a služeb;
11 - důsledky porušení evropského práva členským státem;
12 - řízení o předběžné otázce;
13 - presentace seminárních prací.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Legislativa EU, Legislativa EU A nebo Legislativa EU B

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základům a základním pojmům práva Evropských společenství a Evropské Unie. Dokáží se orientovat v právních předpisech společenství a aplikovat je.

Garanti a vyučující
 • Garanti: JUDr. Rudolf Hrubý
 • Přednášející: Ing. Martina Krásnická, Ph.D.
Literatura
 • Kolektiv autorů:. Evropská unie blíže podnikatelům, Centrum pro evropskou integraci při Hospodářské komoře ČR, 2005, Praha.
 • Týč, V.:. Základy práva Evropských společenství pro ekonomy, 5. Aktualizované vyd., Linde, Praha 2006.
 • Fiala, P., Pitrová, M.:. Evropská unie, 1. vyd., Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2003, 743 s.
 • Tichý, L., aj.:. Evropské právo, 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, 879 s.
 • Chosen legal acts of secondary law.
 • Chosen practice of European Court of Justice.
 • Outlá, V., Hamerník, P., Bambas, J.:. Judikatura Evropského soudního dvora, Aleš Čeněk, s.r.o., 2005.
 • Outlá, V., Hamerník, P. a kol.:. Praktikum práva Evropské unie, Aleš Čeněk, s.r.o., 2005.
 • Treaty establishing the European Economic Community.
 • Svoboda P.:. Úvod do evropského práva, 2. doplněné a přepracované vydání, C.H. BECK, Praha 2007.
 • www.curia.eu.
 • www.eur-lex.eu.
 • www.euroskop.cz.
 • Zřizovací smlouvy evropských společenství a smlouvy je měnící, či doplňující - edice ÚZ.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF