Přepravní právo

Zkratka předmětu KPH/KPRPV
Název předmětu Přepravní právo
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KPH/KPRPV
Název Přepravní právo
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KPH/CZP, KPH/KPRVB, KPH/KZP, KPH/PRAVB, KPH/ZP
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Studenti si osvojí základní znalosti o úloze práva v dopravě a zároveň získají znalosti nejčastěji používaných závazkových vztahů v oblasti vnitrostátní i mezinárodní dopravy. Studenti se též zorientují v základních dokumentech nezbytných pro přepravu, v tarifu a tvorbě cen v dopravě i principech dodacích doložek INCOTERMS.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- účast na konzultacích
- vypracování zadaných právních jednání
- zápočtový test

Požadavky ke zkoušce:
- ústní zkouška

Obsah

Témata přednášek:
1. Podnikání v dopravě podle živnostenského zákona a zákona o obchodních společnostech a družstvech
2. Základní principy závazkových vztahů v dopravě
3. Smlouva o přepravě osob, smlouva o přepravě nákladu, smlouva zasílatelská
4. Odpovědnost a práva z přepravní smlouvy
5. Přepravní řád
6. Smluvní přepravní podmínky dopravců
7. Plnění přepravní smlouvy vícedopravci
8. Mezinárodní úmluvy o mezinárodní přepravě
9. Tarif a tvorba cen
10. Soubor mezinárodních pravidel pro výklad dodacích položek INCOTERMS

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Přepravní právo je podmíněn předmětem Základy práva (ZP).

Získané způsobilosti

Studenti rozumí úloze práva v dopravě a jsou seznámeni s nejčastěji používanými závazkovými vztahy v oblasti vnitrostátní i mezinárodní dopravy. Studenti se též orientují v základních dokumentech nezbytných pro přepravu, v tarifu a tvorbě cen v dopravě i principech dodacích doložek INCOTERMS.

Garanti a vyučující
  • Garanti: JUDr. Marta Uhlířová, Ph.D.
  • Přednášející: JUDr. Marta Uhlířová, Ph.D.
  • Cvičící: JUDr. Marta Uhlířová, Ph.D.
Literatura
  • Hrádek, J. (2016). Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář. Praha: C.H. Beck.
  • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
  • Štenglová, I. a kol. (2017). Zákon o obchodních korporacích: komentář (2. vydání). Praha: C.H. Beck.
  • Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek I - VI. Praha: Wolters Kluwer, 2014.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF