Mezinárodní a unijní právo

Zkratka předmětu KPH/KMUP
Název předmětu Mezinárodní a unijní právo
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/KMUP
Název Mezinárodní unijní právo
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KPH/MUP
Vyloučené předměty KPH/KIEUL, KPH/KLEUA, KPH/LEUA
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je zprostředkovat posluchačům základní orientaci v systému mezinárodního práva a práva Evropské unie, jejich fungování a vzájemné provázanosti. Kurz seznamuje studenty se základy unijního práva veřejného, soukromého i institucionálního. Mezinárodní právo je pak zaměřeno zejména na soukromoprávní aspekty a právo mezinárodního obchodu. To vše na pozadí aktuálních ekonomických témat a výzev.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Účast na konzultacích, spěšné absolvování testu (15 správných odpovědí z 20 otázek)

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je ústní. Hodnotí se správnost odpovědí na vylosované téma. Témata jsou k dispozici v MOODLE.

Obsah

Témata přednášek:
1.-2. Evropský integrační proces
Mezinárodní organizace. EU jako nadnárodní organizace. Zákládající smlouvy EU. Změny primárního práva. Proces rozšíření EU.
3.-5. Institucionální právo EU
7 institucí EU a ostatní orgány. Proces rozhodování v EU. Evropská rada. Evropský parlament. Evropská komise. Rada. Evropská centrální banka. Účetní dvůr. Soudní dvůr EU. Soudní dvůr. Tribunál. Soud pro veřejnou službu
6. Prameny unijního práva a normotvorba
Primární legislativa. Změny zakládajících smluv EU. Sekundární legislativa (nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska). Mezinárodní smlouvy. Obecné zásady. Formální náležitosti aktů EU. Nelegislativní právní akty.
7. Hospodářská a měnová politika EU
8. Zóny volného obchodu a celní unie
9. Teoretické aspekty vybraného tématu jako podklad pro případovou studii.
10. Klasifikace mezinárodního práva.
Mezinárodní právo veřejné. Nadnárodní právo. Mezinárodní právo soukromé. Vztahy mezi mezinárodním, unijním a vnitrostátním právem.
11.- 12. Právo mezinárodního obchodu
Vnitrostátní předpisy. Mezinárodní smlouvy. Unijní normy.
13. Mezinárodní závazkové obchodní právo
Kupní smlouva v mezinárodním obchodě.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základům mezinárodního a unijního práva a jejich propojení s ekonickými tématy

Garanti a vyučující
 • Garanti: JUDr. Rudolf Hrubý
 • Přednášející: JUDr. Rudolf Hrubý, Ing. Martina Krásnická, Ph.D.
Literatura
 • Hrubý, R. & Krásnická, M. (2012). Introduction to the EU law / Úvod do práva EU. Praha: Alfa Nakladatelství.
 • Materiály v MOODLE.
 • Kučera, Z., Pauknerová, M., & Růžička, K. (2008). Právo mezinárodního obchodu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.
 • EU Charter of Fundamental Rights.
 • Craig, P. & de Búrga, G. (2011). EU Law: Text, Cases, and Materials (5th ed.). Oxford University Press.
 • eur-lex.europa.eu.
 • Cottier, T. & Oesch, M. (2005). International Trade Regulation - Law and Policy in the WTO, the European Union and Switzerland. London/Bern: Cameron May/Stampfli Publishers.
 • Secondary legislation / Sekundární legislativa.
 • Treaty on European Union / Smlouva o Evropské unii.
 • Treaty on the Functioning of the European Union / Smlouva o fungování Evropské unie.
 • Sorensen, K. E. (2006). WTO Law from an EU Perspective. Copenhagen.
 • www stránky Evropské unie a jejich institucí.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF