Legislativa EU

Zkratka předmětu KPH/KLEU
Název předmětu Legislativa EU
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KPH/KLEU
Název Legislativa EU
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KPH/LEU
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je osvojit si základy práva Evropské unie. Posluchač se seznámí se základními pojmy a principy organizační struktury Evropské unie, právním systémem EU a aplikací práva. Součástí je vysvětlení současného právního stavu v oblasti celního práva EU.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Účast na seminářích, vypracování a prezentace seminární práce na zadané téma.

Požadavky ke zkoušce:

Obsah

Přednášky:

1 - Evropská integrace a vznik Evropských společenství;
2 - od Maastrichtské smlouvy přes Lisabonskou smlouvu do současnosti;
3- organizační struktura Evropské unie;
4 - právní systém EU- prameny a normotvorba;
5 - aplikace práva EU;
6 - základy EU - vnitřní trh I;
7 - základy EU - vnitřní trh II;
8 - hospodářská soutěž;
9 - hospodářská a měnová unie;
10 - politiky EU;
11 - ochrana spotřebitele;
12 - obecná ustanovení celního práva EU a celního kodexu EU, opatření při obchodu se zbožím;
13 - celně schválené určení a použití, celní režimy;

Cvičení:

1 - vznik a vývoj Evropských společenství - zakládací a pozměňující smlouvy ES;
2 - nařízení, směrnice, rozhodnutí;
3 - jednotlivé druhy řízení před evropskými soudními orgány;
4 - volný pohyb zboží;
5- volný pohyb osob a služeb;
6 - kartelové dohody, zneužití dominantního postavení;
7 - celní kodex EU;
8 - celní režimy a celní dluh;
9 - presentace seminárních prací;
10 - presentace seminárních prací.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Právo B, Obchodní právo

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základním principům práva Evropské unie - proč a jak EU vznikla, jakým způsobem tvoří a aplikuje právo, jaká je úloha členských států. Posluchači rozumí základům jednotného vnitřního trhu, hospodářské a měnové unie, hospodářské soutěže, ochrany evropského spotřebitele, principům rozšiřování EU a celnímu právu EU.

Garanti a vyučující
 • Garanti: JUDr. Rudolf Hrubý
 • Přednášející: Ing. Martina Krásnická, Ph.D.
Literatura
 • Týč, V.:. Základy práva Evropských společenství pro ekonomy, 5. vyd.Linde, Praha 2006.
 • Celní kodex EU - nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (v platném znění).
 • Fiala, P., Pitrová, M.:. Evropská unie, 1. vyd., Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2003, 743 s.
 • Tichý, L.,aj.:. Evropské právo, 3. vyd. Praha: C. H. Beck 2006.
 • Krátký, O.:. JCD - příručka k uvádění údajů do jednotné celní deklarace - III. Doplněné a aktualizované vydání, nakladatelství Polygon, Praha 4, 350 stran, ISBN 80-85967-81-2.
 • Outlá, V., Hamerník, P., Bambas, J.:. Judikatura Evropského soudního dvora, Aleš Čeněk, s.r.o., 2005.
 • Portál www.curia.eu.
 • Portál www.eurlex.eu.
 • Portál www.euroskop.cz.
 • Outlá, V., Hamerník, P. a kol.:. Praktikum práva Evropské unie, Aleš Čeněk, s.r.o., 2005.
 • Vybraná zásadní rozhodnutí Evropského soudního dvora.
 • Vybrané akty sekundárního práva.
 • Vyhláška č. 201/2005 Sb. o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů.
 • Zřizovací smlouvy Evropských společenství a smlouvy je měnící, či doplňující.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF