Evropské a mezinárodní obchodní právo

Zkratka předmětu KPH/KEMOP
Název předmětu Evropské a mezinárodní obchodní právo
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KPH/KEMOP
Název Evropské a mezinárodní obchodní právo
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 14 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je zprostředkovat posluchačům základní orientaci v systému mezinárodního práva a práva Evropské unie, jejich fungování a vzájemné provázanosti. Kurz seznamuje studenty se základy unijního práva veřejného, soukromého i institucionálního. Mezinárodní právo je pak zaměřeno zejména na soukromoprávní aspekty a právo mezinárodního obchodu. To vše na pozadí aktuálních ekonomických témat a výzev.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Úspěšné absolvování testu (15 správných odpovědí z 20 otázek)

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je ústní. Je hodnocena znalost tématu, které si student náhodně vylosuje.Obsah

Témata přednášek:
1.-2. Evropský integrační proces
Mezinárodní organizace. EU jako nadnárodní organizace. Zákládající smlouvy EU. Změny primárního práva. Proces rozšíření EU.
3.-5. Institucionální právo EU
7 institucí EU a ostatní orgány. Proces rozhodování v EU. Evropská rada. Evropský parlament. Evropská komise. Rada. Evropská centrální banka. Účetní dvůr. Soudní dvůr EU. Soudní dvůr. Tribunál. Soud pro veřejnou službu
6. Prameny unijního práva a normotvorba
Primární legislativa. Změny zakládajících smluv EU. Sekundární legislativa (nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska). Mezinárodní smlouvy. Obecné zásady. Formální náležitosti aktů EU. Nelegislativní právní akty.
7. Hospodářská a měnová politika EU
8. Zóny volného obchodu a celní unie
9. Teoretické aspekty vybraného tématu jako podklad pro případovou studii.
10. Klasifikace mezinárodního práva.
Mezinárodní právo veřejné. Nadnárodní právo. Mezinárodní právo soukromé. Vztahy mezi mezinárodním, unijním a vnitrostátním právem.
11.- 12. Právo mezinárodního obchodu
Vnitrostátní předpisy. Mezinárodní smlouvy. Unijní normy.
13. Mezinárodní závazkové obchodní právo
Kupní smlouva v mezinárodním obchodě.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základům mezinárodního a unijního práva a jejich propojení s ekonickými tématy

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Martina Krásnická, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Martina Krásnická, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Martina Krásnická, Ph.D.
Literatura
 • Dokumenty v MOODLE.
 • Hrubý, R. & Krásnická, M. (2012). Introduction to the EU law / Úvod do práva EU. Praha: Alfa Nakladatelství.
 • Ondřej, J. Mezinárodní právo - veřejné, soukromé, obchodní. 5.rozšířené vydání. Aleš Čeněk, 2014.
 • Kučera, Z., Pauknerová, M., & Růžička, K. (2008). Právo mezinárodního obchodu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.
 • EU Charter of Fundamental Rights.
 • Craig, P. & de Búrga, G. (2011). EU Law: Text, Cases, and Materials (5th ed.). Oxford University Press.
 • eur-lex.europa.eu.
 • Cottier, T. & Oesch, M. (2005). International Trade Regulation - Law and Policy in the WTO, the European Union and Switzerland. London/Bern: Cameron May/Stampfli Publishers.
 • Secondary legislation / Sekundární legislativa.
 • Treaty on European Union / Smlouva o Evropské unii.
 • Treaty on the Functioning of the European Union / Smlouva o fungování Evropské unie.
 • Sorensen, K. E. (2006). WTO Law from an EU Perspective. Copenhagen.
 • www stránky Evropské unie a jejich institucí.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF